Asiakkuus- ja laatujaosto, kokous 31.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Pirkanmaan hyvinvointialueen järjestöavustusmalli

523/2022

Valmistelija

  • Tuukka Salkoaho, integraatiojohtaja, tuukka.salkoaho@pirha.fi
  • Tanja Airaksinen, Johtava suunnittelija, Tanja.Airaksinen@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan aluehallitus päättää avustusten maksamisen periaatteista ja avustusten myöntämisestä, jollei päätösvalta kuulu muun hyvinvointialueen viranomaisen toimivaltaan.  Edelleen hallintosäännön mukaan asiakkuus- ja laatujaoston tehtävänä on päättää järjestöavustusten myöntämisestä. Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi kokouksessaan 24.10.2022 § 252 avustustoiminnan yleiset periaatteet. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain (612/2021) 7§:n mukaisesti hyvinvointialueen on edistettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. 

Sotesäätiöitä Pirkanmaalla toimii vuoden 2019 tilastojen mukaan 42. Vuoden 2017/2018 myönnettyjen yleisavustusten mukaan Pirkanmaalla avustuksia myönnetään keskimäärin 2-19€/asukas. Noin 65% sote-järjestöistä Pirkanmaalla hakee vuosittain taloudellista avustusta kunnalta. Kuntien, kuntayhtymien, järjestöjen ja yhdistysten sekä hyvinvointialueen järjestöavustusmalli pohjautuu vuosittaiselle neuvottelulle hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevista tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta sekä valtuustokausittain järjestöjen toimintaedellytysten ja vaikuttamismahdollisuuksien tukemisen periaatteista ja työnjaosta.

Hyvinvointialueelle siirtyvät avustettavaksi sen lakisääteisiä tehtäviä tukeva ja täydentävä järjestölähtöinen toiminta. Tällainen toiminta sisältää sote-palveluiden kiinteän tukitoiminnan, potilas-, vammais-, omais- ja kriisityötä tekevät järjestöt, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuen, sote-järjestöjen verkostojärjestöt ja hyvinvointialueen asiakkaiden terveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan silloin kun toiminta on alueellisesti tai ylikunnallisesti kattavaa, sekä pelastusalan.  

Ennen aluehallituksen päätöstä asiaa on käsitelty sote-johtoryhmässä 7.9.2022, hyvinvointialueen johtoryhmässä 13.9.2022 sekä aluehallituksen iltakoulussa 13.10.2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Taru Kuosmanen, Sosiaali- ja terveysjohtaja, Taru.Kuosmanen@pirha.fi

Asiakkuus- ja laatujaosto päättää

  • merkitä tiedoksi Pirkanmaan hyvinvointialueen järjestöavustusmallin sekä esityksen Pirkanmaan hyvinvointialueen avustusten yleisistä periaatteista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana § 44 aikana johtava suunnittelija Tanja Airaksista, joka poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).