Asiakkuus- ja laatujaosto, kokous 31.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Pirkanmaan hyvinvointialueen omavalvontaohjelma

574/2022

Valmistelija

  • Kirsi Sario, Kehittämispäällikkö, Kirsi.Sario@pirha.fi

Perustelut

Lait sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä säätävät hyvinvointialueen omavalvonnasta. Hyvinvointialueen on laadittava järjestämisvastuuseensa kuuluvista palveluista ja tehtävistä omavalvontaohjelma. Hyvinvointialueen on varmistettava omavalvonnalla tehtäviensä lainmukainen hoitaminen ja tekemiensä sopimusten noudattaminen. Omavalvonnalla hyvinvointialue varmistaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen saatavuuden, jatkuvuuden, turvallisuuden, laadun ja vaikuttavuuden sekä asiakkaiden yhdenvertaisuuden.

Hyvinvointialueen omavalvontaohjelma kattaa palvelunjärjestäjän ja palveluntuottajan omavalvonnan. Omavalvontaohjelmaan sisältyvät omavalvontasuunnitelmat sekä asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelmat ovat valmisteilla.

Laissa sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta säädetään hyvinvointialueen omavalvonnan hyväksymisestä. Hyvinvointialueen on hyväksyttävä omavalvontaohjelma 31.12.2022 mennessä.

Omavalvontaohjelmaa on käsitelty tukipalvelujen johtoryhmässä 26.10.2022. Asiakkuus- ja laatujaoston jälkeen omavalvontaohjelmaa käsitellään konsernipalvelujen ja sotepalvelujen johtoryhmässä 2.11.2022 sekä pelastustoimen johtoryhmässä 7.11. Hyvinvointialueen johtoryhmä käsittelee omavalvontaohjelmaa 8.11. Johtoryhmäkäsittelyistä omavalvontaohjelma siirtyy aluehallituksen käsiteltäväksi 21.11. Aluevaltuusto päättää omavalvontaohjelmasta 5.12.2022.

Liitteenä on omavalvontaohjelma.

Ehdotus

Esittelijä

  • Taru Kuosmanen, Sosiaali- ja terveysjohtaja, Taru.Kuosmanen@pirha.fi

Asiakkuus- ja laatujaosto päättää

  • keskustella ja ohjeistaa osaltaan omavalvontaohjelmaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana § 45 aikana kehittämispäällikkö Kirsi Sariota.

Puheenjohtaja ehdotti jaoston huomioiksi omavalvontaohjelmaan seuraavia asioita: ”Myös palveluihin pääsemiseen ja palvelusta toiseen siirtymiseen tarvitaan toimiva seurantamekanismi (sellaista voisi olla esimerkiksi vierelläkulkijuuden yhteydessä kerättävä tieto). Lisäksi tarvitaan välineet syrjinnän tai koulutusvajeen kaltaisten rakenteellisten ongelmien tunnistamiseen. Valvonnassa tulisi olla arvioidun tarpeen mukainen henkilöstö jo vuonna 2023. Valvonnan ylipäätään tulisi olla oikea-aikaista, ennakoivaa ja kokonaisvaltaista. On tärkeää luoda käytännöt siihen, että valvonnan yhteydessä kerätty tieto välittyy tarkoituksenmukaisilta osin myös luottamushenkilöille.” Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitukselle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12, 3. krs, Kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Hyvinvointialue ei vastaa sähköpostitse toimitettujen oikaisuvaatimusten tietoturvallisuudesta.

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.