Henkilöstöjaosto, kokous 7.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Työterveyshuollon toimintaohjelma 2024

2631/2024

Valmistelija

  • Taru Kotiniitty, HR-PALVELUPÄÄLLIKKÖ, taru.kotiniitty@pirha.fi

Perustelut

Aluehallitus on hyväksynyt työterveyshuollon järjestämissopimuksen kokouksessaan 10.10.2022. Järjestämissopimuksen lisäksi työnantajan tulee laatia työterveyshuoltolain (1383/2001) 11 §:n mukainen toimintasuunnitelma. Suunnitelman tulee sisältää työterveyshuollon yleiset tavoitteet sekä työpaikan olosuhteisiin perustuvat tarpeet ja niistä johtuvat toimenpiteet ottaen huomioon mitä 1, 4 ja 12 §:ssä säädetään.

Henkilöstöjaosto hyväksyi vuoden 2023 niin kutsutun kattotoimintasuunnitelman kokouksessaan 27.10.2023 ja päätti että Pirkanmaan hyvinvointialueella asiakirjasta käytetään nimeä toimintaohjelma. Työpaikkakäynteihin ja muihin työterveyshuollon suorittamiin selvityksiin perustuen toimintaohjelmaa tulee tarkistaa vuosittain.

Vuoden 2024 toimintaohjelman laatiminen saatiin valmiiksi vasta joulun alla hintaneuvotteluista johtuen. Työterveyshuoltokustannusten korvauksien saaminen Kelalta edellyttää voimassa olevaa toimintaohjelmaa. Pirkanmaan hyvinvointialueelle laaditaan tämän toimintaohjelman lisäksi palvelulinjoittain osatoimintasuunnitelmat, joiden tarkoituksena on kartoittaa palvelulinjakohtaiset työterveysyhteistyön tarpeet ja suunnitella tarvittavat toimenpiteet sekä seuranta. Ennen osatoimintasuunnitelmien laadintaa on pidetty palvelulinjojen / tehtäväalueiden toimialuekohtaiset yhteistyöpalaverit, joissa on katsottu työterveyshuollon aiempaa käyttöä, erilaisia tunnuslukuja sekä käyty keskustelu tarpeista. Toimialuetason yhteistyöpalavereihin osallistuu alueen työsuojeluvaltuutetut ja näin huomioidaan työterveyshuoltolain (1383/2001) 8§ yhteistoiminnasta.

Liitteenä Pirkanmaan hyvinvointialueen työterveyshuollon toimintaohjelma (kattotoimintasuunnitelma) vuodelle 2024 (ei-julkinen).

Ehdotus

Esittelijä

  • Taina Niiranen, HENKILÖSTÖJOHTAJA, taina.niiranen@pirha.fi

Henkilöstöjaosto päättää

  • hyväksyä työterveyshuollon toimintaohjelman vuodelle 2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana HR-palvelupäällikkö Taru Kotiniittyä, joka poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue,​ kirjaamo
Postiosoite: PL 272,​ 33101 Tampere
Käyntiosoite: G-rakennus, Nivelkatu 5,​ 1. krs,​ kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin kello 9.00–14.30.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös hyvinvointialueen sähköisessä asioinnissa:
www.pirha.fi/sahkoinen-asiointi (Asioi hallinnon kanssa).

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös,​ johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.
     

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.