Henkilöstöjaosto, kokous 9.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Pirkanmaan hyvinvointialueen päihdeohjelma

614/2022

Valmistelija

  • Taru Kotiniitty, Työsuojelupäällikkö, taru.kotiniitty@pirha.fi

Perustelut

Päihdeohjelma toimii lainmukaisena ohjeistuksena päihdeasioiden käsitellystä työpaikalla. Päihdeohjelmassa on ohjeet ja toimintamallit siihen, miten työpaikalla tulee ehkäistä päihteistä aiheutuvia haittoja ja kielteisiä seurauksia. Päihdeohjelman tavoitteena on tukea työntekijöiden työkykyä, ehkäistä päihdehaittoja sekä ohjata tarkoituksenmukaiseen toimintaan päihdehaittatilanteissa. 

Päihdeohjelman tavoitteena on päihteiden ja pelaamisen ongelmien aiheuttamien ongelmien ehkäisy ja hoito. Hyvinvointialueella halutaan edistää terveyttä ja työkykyä vaikuttamalla päihteiden käyttöön liittyviin asenteisiin, terveyskäyttäytymiseen ja elämäntapoihin sekä työyhteisö, jossa kukaan ei työskentele päihteiden vaikutuksen alaisena, ja jossa autetaan puuttumalla mahdollisen varhaisessa vaiheessa yksilön päihde- tai peliongelmaan.

Päihdeohjelmalla pyritään suunnitelmalliseen, tavoitteelliseen ja pitkäjänteiseen päihteiden käyttöä koskevaan asennemuutokseen työyhteisössä. Avoimuus, yhteisvastuullisuus, luottamuksellisuus ja oikeudenmukaisuus ohjaavat päihdeongelmien tunnistamista, puheeksi ottoa ja hoitoonohjausta. Tavoitteena on vaikuttaa asenteisiin lisäämällä tietoa päihdehaitoista, tukea omaehtoista päihteidenkäytön säätelyä ja muutosta sekä luoda päihteiden hallittua käyttöä ja vähentämistä kannustava ilmapiiri. Päihdeohjelman tarkoituksena on myös varmistaa, että kaikilla työyhteisön jäsenillä on tiedossa velvollisuutensa puuttua ja ennaltaehkäistä työyhteisöä haittaavaan päihteiden käyttöön ja pelaamiseen.

Lähtökohtana on yksilön oma vastuu, kuten muissakin terveyttä koskevissa asioissa. Myös yhteisöllinen vastuu on tärkeää, koska päihteiden liikakäytöstä aiheutuu monenlaisia terveydellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia, jotka koskettavat yksilöiden lisäksi työyhteisöjä ja koko yhteiskuntaa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Taina Niiranen, henkilöstöjohtaja, taina.niiranen@pirha.fi

Henkilöstöjaosto hyväksyy Pirkanmaan hyvinvointialueen päihdeohjelman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että kuultiin asiantuntijana HR-palvelupäällikkö/erityisasiantuntija/työsuojelupäällikkö Taru Kotiniittyä § 64 käsittelyn aikana.