Konserni- ja toimitilajaosto, kokous 12.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Mäntän sairaalan myynnin valmistelu

1920/2024

Valmistelija

 • Petri Laurikka, KIINTEISTÖJOHTAJA, petri.laurikka@pirha.fi

Perustelut

Myytävä kohde

Mänttä-Vilppulan kaupungissa, kiinteistöllä 508-405-2-642 (Mäntän sairaala), osoitteessa Sairaalantie 168, sijaitsee käytöstä poistettu Mäntän vanha sairaala. Kiinteistön pinta-ala on 4,287 ha. Kiinteistöllä sijaitsee vanha sairaalarakennus, asuin- ja toimistorakennus, rantasauna sekä autotalli. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on noin 10 000 k-m2. Mäntän sairaalan toiminta on loppunut joulukuussa 2014. Sairaalatoiminnan päättymisen jälkeen rakennukset ovat olleet pääasiassa tyhjillään. Rakennukset irrotettu kaukolämmöstä vuoden 2021 lopussa, minkä jälkeen ne ovat olleet kylmillään.

Kohteen myyntihistoria

Kiinteistön edellinen omistaja, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, on yrittänyt myydä kiinteistöä tuloksetta useita kertoja. Kiinteistöä on esitelty paikan päällä ja kiinteistön kaupasta on neuvoteltu muun muassa hoiva-alan yritysten, pääomasijoittajien, eläkevakuutusyhtiöiden ja rakennusliikkeiden kanssa. Nämä alustavat neuvottelut eivät kuitenkaan ole johtaneet varsinaisiin kauppaneuvotteluihin. Kiinteistöstä on julkaistu myynti-ilmoituksia myös Aamulehdessä, Helsingin Sanomissa, Kauppalehdessä sekä sairaanhoitopiirin internetsivuilla. Vuonna 2015 kiinteistöstä saatiin kaksi tarjousta; 50 000 € ja 220 000 €. Kumpaakaan tarjousta ei hyväksytty. Vuonna 2016 kiinteistö oli uudelleen myynnissä, ja tuolloin siitä ei saatu yhtäkään tarjousta. Kiinteistön tulevaisuuden käyttöä on vuosina 2020–2021 selvitetty yhteistyössä Mänttä-Vilppulan kaupungin kanssa, mutta tuloksetta. Vaikka kiinteistön rakennukset ovat aiempien myyntiyritysten aikana olleet pääosin hyvässä kunnossa, niin kiinteistön syrjäisen sijainnin ja suuren koon vuoksi se ei ole herättänyt ostajien kiinnostusta.

Kaavatilanne

Kohde sijaitsee Kortepoukaman asemakaava-alueella. Asemakaavassa alue on merkitty YS –alueeksi (Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue). Alueelle voidaan rakentaa sairaaloita, vanhainkoteja ja muita sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevia rakennuksia. Asemakaava on vahvistettu 15.5.2007.

Korttelialueen tehokkuus e=0,3. Laskennallisesti kiinteistön rakennusoikeuden määrä on 12 861 k-m2.

Kohteen markkina-arvo

Kiinteistöstä teetettiin AKA-arvio alkuvuodesta 2024. Newsec Valuationin laatiman kiinteistöarvion mukaan kohteen markkina-arvo nykyisessä kunnossaan nykyisellä asemakaavalla on 20 000 €. Suuri tyhjillään ja kylmillään ollut rakennuskanta, asemakaavan mukainen Y-käyttö sekä etäisyys keskustan palveluihin rajoittavat kysyntää ja laskevat arvoa.

 

Hallintosäännön 14 §:n 15 kohdan mukaan konserni- ja toimitilajaoston tehtävänä on valmistella aluehallitukselle maankäyttöön sekä myyntiin ja hankintaan liittyviä linjauksia strategian mukaisesti.

Oheismateriaalina kauppakirjaluonnos sekä arviokirja.

Ehdotus

Esittelijä

 • Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA, juhani.sand@pirha.fi

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

 • Pirkanmaan hyvinvointialue myy Mänttä-Vilppulassa osoitteessa Sairaalantie 168 sijaitsevan Mäntän sairaala -nimisen tilan (kiinteistötunnus 508-405-2-642) siten, että kauppaan sisältyvät kaikki kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset nykyisessä kunnossaan irtaimistoineen. Kiinteistön osaa tai yksittäisiä rakennuksia koskevia tarjouksia ei hyväksytä.
   
 • Myynti toteutetaan Huutokaupat.com -palvelun kautta siten, että kohde on huutokaupassa esillä vähintään kuukauden. Kohteelle asetetaan 10 000 € hintavaraus. Hintavarauksen täyttyessä hyvinvointialue sitoutuu myymään kohteen korkeimman tarjouksen tekijälle. Mikäli hintavaraus ei täyty, hyvinvointialue pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein tarjous.
   
 • Huutokauppa on ehdollinen siten, että tarjouksen hyväksymisestä tehdään aikanaan erillinen päätös ennen kauppakirjan allekirjoittamista Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

 • Marika Ala-Herttuala ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyssä (HL 28 § 1 mom 5 kohta, kaupungin hallituksen jäsenyys) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyys todettiin. 

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana kiinteistöjohtaja Petri Laurikkaa.

Jäsen Jori-Pekka Träskbäck poistui ennen päätöksentekoa.

Varajäsen Teemu Aaltonen liittyi kokoukseen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue,​ kirjaamo
Postiosoite: PL 272,​ 33101 Tampere
Käyntiosoite: G-rakennus, Nivelkatu 5,​ 1. krs,​ kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin kello 9.00–14.30.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös hyvinvointialueen sähköisessä asioinnissa:
www.pirha.fi/sahkoinen-asiointi (Asioi hallinnon kanssa).

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös,​ johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.
   

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.