Konserni- ja toimitilajaosto, kokous 12.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Tilannekatsaus uudistamisohjelman loppuvaiheen tilanteesta

4997/2023

Valmistelija

 • Arto Ranta, STRATEGIAJOHTAJA, arto.ranta@pirha.fi

Perustelut

Uudistamisohjelman loppuvaiheessa uudistamisen kohteena ovat Tays Keskussairaalan vanhimmissa rakennuksissa (rakennukset A, B, K) sijaitsevat toiminnot: päivystys Acuta, teho-osasto, neuroalat, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, ihotaudit, sisätaudit, keuhkosairaudet, äiti-lapsiyksikkö, gynekologia, gastroenterologia, kuvantaminen ja urologia. Kokonaisuus pitää sisällään laajasti vuodeosastoja, leikkaussaleja sekä poliklinikkatiloja.

Uudisrakennus sijoittuu B-rakennuksen ja Teiskontien väliselle alueella. Valittu suunnitelma edellyttää lupaa poiketa voimassa olevasta asemakaavasta rakennusten korkeuden osalta. Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta myönsi 14.12.2021 kaavasta poikkeamisluvan, josta maakuntamuseo valitti hallinto-oikeuteen. Valitusprosessin jälkeen korkein hallinto-oikeus vahvisti 6.10.2023 yhdyskuntalautakunnan päätöksen.

Rakennuspaikka edellyttää Q-rakennuksen purkamista uudisrakennuksen tieltä. Q-rakennuksen toiminnoille lastenpsykiatrialle, nuorisopsykiatrialle sekä sairaalakoululle on suunnitteilla uudisrakennus nykyisen Y-talon paikalle. Hankesuunnitelma on hyväksytty aluehallituksessa 22.5.2023. Hankkeen investoinnin käynnistämistä esitetään aluehallitukselle, kun Y-talon lunastusneuvottelut saadaan päätökseen.

Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen hankkeen toteuttaminen edellytti Pirkanmaan hyvinvointialueen lainanottovaltuuden muuttamista. josta valtioneuvosto päätti 2.11.2023. Lainanottovaltuus on 900 miljoonaa euroa, joka mahdollistaa hankkeen toteuttamisen.

Hankkeen vaiheistussuunnitelma lainanottovaltuuden ehtona

Hyvinvointialueen tulee laatia suunnitelma Tays uudistamisohjelman vaiheistamisesta. Edellytyksenä on, että jokaisen vaiheen yhteydessä tulee varmistaa, että alueella on taloudelliset edellytykset toteuttaa hankekokonaisuus esitetyssä laajuudessaan ja aikataulussaan siten, että investointi on hyvinvointialueesta annetussa laissa tarkoitetulla tavalla välttämätön alueen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen tuottamisen jatkuvuuden kannalta tai palveluiden edellytysten turvaamiseksi. Lisäksi kunkin vaiheen yhteydessä alueen tulee varmistaa hankkeen tai osien rahoittamisen mahdollisuudet muulla kuin pitkäaikaisella lainalla. Kunkin vaiheen yhteydessä alueella tulee olla edellytykset hankkeen toteuttamiseen karsitussa laajuudessa tai tiettyjen hankkeen osien lykkäämiseen. Suunnitelma vaiheistamisesta ja siihen liittyvistä päätöksentekopisteistä tulee toimittaa tiedoksi valtiovarainministeriölle viimeistään 29.3.2024.

Aluevaltuusto on hyväksynyt 15.1.2024 Tays uudistamisvaiheen hankesuunnitelman ja investoinnin käynnistämiseen edellyttäen, että valtioneuvosto hyväksyy Pirkanmaan hyvinvointialueen tasapainotusohjelman. Hankesuunnitelma sisältää kaikkia alla olevat eri vaiheet. 

Vaiheistaminen on suunniteltu seuraaviin kokonaisuuksiin:

 1. Suunnitteluvaihe
  • Suunnitteluvaihe ja valmistelevat työt ennen rakentamisaikaa. Investointipäätös tehty 15.1.2024. Kustannusarvio 26 milj. €
 2. Sairaalarakentaminen
  • Sairaalanrakentaminen muodostuu merkittävistä toiminnallisesti yhtenäisistä kokonaisuuksista, joita ei voi rakentamisen näkökulmasta osittaa. Koko hankkeen investointipäätös on tehty 15.1.2024. Päätös urakoitsijavalinnasta vuonna 2025. Vaiheen kustannusarvio on 744,9 milj. € sisältäen purkutöitä 24,6 milj. €.
 3. Logistiikka- ja pysäköintirakennus
  • Logistiikka- ja pysäköintirakennukseen sijoittuu merkittävä osa sairaalan väestösuojista, joiden tulee olla valmiina sairaalan käyttöönotossa. Rakennukseen sijoittuu sairaalan toiminnan kannalta kriittistä tekniikkaa kuten varavoimakeskus ja sprinklerien varavesiallas. Toiminnan lisääntyminen alueella edellyttää pysäköintipaikkojen lisäämistä. Rakentaminen on toteutettava sairaalan rakentamisaikana. Päätös urakoitsijavalinnasta vuoden 2025 aikana ja rakentamisen aloitus 2028. Vaiheen kustannusarvio on 66,5 milj. € sisältäen aluetöitä 6,2 milj. €.
 4. PET-keskus
  • PET-keskus sisältää syklotronin eli hiukkaskiihdyttimen, jolla tuotetaan radioaktiivista lääkeisotooppia. Lääkeisotooppia käytetään positroniemissiotomografia ( PET) tutkimuksissa, joiden avulla voidaan todeta esim. varhaisen vaiheen syöpäsairauksia. Hanke voidaan toteuttaa myöhemmässä vaiheessa erillishankkeena tai sairaalan rakentamisen aikana vesikattovaiheeseen asti, jolloin kustannus on 10 milj. €. Mikäli rakentaminen toteutetaan erillishankkeena sairaalarakentamisen jälkeen, kustannukset nousevat merkittävästi ja häiriöt ympäristölle olisivat isommat. Urakoitsijavalinta vuonna 2025. Kustannusarvio on 23,5 milj. €.
 5. Apteekin laajennus
  • Apteekin puhdastilojen laajennus voidaan toteuttaa erillishankkeena myöhemmässä vaiheessa. Urakoitsijan valinta tulisi tehdä viimeistään 2030 ja rakentamisen aloitus 2031. Kustannusarvio 35,2 milj. €.  Aikataulu tarkentuu toiminnallisten selvitys myötä myöhemmin.
 6. Palvelukeittiö Köökin laajennus
  • Palvelukeittiö Köökin laajennus liittyy vuodeosastopaikkojen lisääntyneeseen palvelutarpeeseen. Päätös urakoitsijasta tulisi tehdä 2030 ja rakentaminen alkaisi 2032. Kustannusarvio on 0,7 milj. €.
 7. Lastensairaalasta vapautuvien tilojen muutokset
  • Lastensairaalasta vapautuu tiloja lasten ja nuorisopsykiatrian toimintojen siirryttyä uusiin tiloihin 2028. Vapautuviin tiloihin toteutetaan tarvittavat muutokset poliklinikkatoiminnalle. Urakoitsijan valinta tulisi tehdä alkuvuonna 2027 ja rakentaminen alkaisi 2028. Kustannusarvio on 5,9 milj. € .

 

Hankkeen eteneminen alkuvuonna 2024

Alkuvuoden 2024 aikana Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen hankkeen suunnittelua on hidastettu ja keskitytty hankkeen toiminnallisen sisällön tarkentamiseen ja Pirkanmaan hyvinvointialueen palvelujen verkostoon liittyvien päätösten vaikutusten arviointiin. Joitain tarkennuksia suunnitteluun tullaan tekemään, mutta kokonaisuudessa muutokset vähäisiä. Samalla on käyty keskustelua arkkitehtisuunnittelun organisoitumisesta ja resursoinnista.

Rakennusluvan jättämiseen liittyvät keskustelut rakennusvalvonnan kanssa käynnistetään keväällä ja tavoitteena on jättää rakennuslupa kesän aikana. Lainvoimainen rakennuslupa on tavoitteena saada loppuvuoden aikana.

Rakennusluvan yhteydessä laaditaan kaupunkikuvamateriaali, jossa uudisrakentaminen ja laadukkaat ulkotilat yhteensovitetaan varmistaen myös viherympäristöjen ja liikenteen yhteensovitus (priorisoiden jalankulku, raitiotie, kevyt liikenne, Acutan liikenne, linja-autoliikenne, henkilöautot ja sairaalan logistiikka). Alueella tehdään kevään aikana raitiotien yleissuunnittelua sekä viherympäristön arviointia. Hankkeen sujuvan etenemisen varmistamiseksi kaupunkikuvamateriaalilla on hyvä vastata näihin suunnitelmiin. Kaupunkikuvamateriaalin tavoitteena on tukea hankkeen edistämistä, madaltaa riskitasoa/ lisätä ymmärrystä hankkeen kokonaiskuvasta ja saada positiivista nostetta hankkeelle eri sidosryhmissä.

Kaupunkikuvamateriaalista käydään keskustelua kaupunkikuvatoimikunnan kanssa kevään aikana.

Keskustelut hankkeen toteutusmuodon valinnasta on käynnistetty urakoitsijoiden kanssa markkinavuoropuhelun aloitustilaisuudella 15.2.2024. Tarkoitus on käydä keskustelua halukkaiden urakoitsijoiden kanssa hankkeen toteutusmuotovaihtoehdoista. Tavoitteena on kartoittaa vaihtoehdot hankintaa varten ja tuoda esitys käytettävästä urakkamuodosta päätöksentekoon loppuvuodesta 2024.  

 

Liitteenä esittelydiat Tays uudistamisohjelman tilannekatsauksesta.

Ehdotus

Esittelijä

 • Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA, juhani.sand@pirha.fi

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

 • merkitä tiedoksi Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen hankkeen tilannekatsauksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Käsittelyjärjestystä muutettiin niin, että § 11 käsiteltiin § 9 jälkeen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kuultiin asiantuntijana strategiajohtaja Arto Rantaa.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).