Monipalveluvaliokunta, kokous 20.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Monipalveluvaliokunnan valiokuntamietintö lastensuojelusta

2788/2024

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markku Virkamäki, Aluevaltuuston Jäsen, Markku.Virkamaki@pirha.fi
Nella Lehtinen, VALIOKUNTAKOORDINAATTORI, nella.lehtinen@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen valiokuntien työjärjestyksen mukaan valiokunnat voivat esittää huomioita, vaihtoehtoja, tarpeita, epäkohtia tai tavoitteita valiokuntamietinnön muodossa. Valiokuntamietintö voi pohjautua useaan valiokunnan kokoukseen ja asiantuntija-analyyseihin. Valiokuntamietintö on kokousmuistiota laajempi ja syvällisempi analyysi aihealueeseen ja sisältää valiokunnan perustellun näkemyksen käsiteltävästä asiasta. Lisäksi se voi sisältää toimenpidesuosituksia. Valiokuntamallin tarkoituksena oli lisätä luottamushenkilöiden roolia strategisten, pitkäaikaisten suunnitelmien valmistelussa.

Valiokunnan keskustelee seuraavan mietintöprosessin käynnistämisestä lastensuojelusta sekä tulevista asiantuntijakuulemisista ja mahdollisista vierailuista lausuntoon liittyen. Mietintöprosessin aikataulu sovitetaan valiokunnassa vuosikellon mukaisiin käsiteltäviin asioihin.

Kokoukseen on kutsuttu kuultaviksi asiantuntijoiksi vastuualuejohtaja Hanna Harju-Virtanen sekä STM:lle lastensuojelun jälkihuollon tilanteesta ja kehittämistarpeista tehdyn selvitystyön laatinut lastensuojelun sosiaalityöntekijä Lotta Reito.

Ehdotus

Monipalveluvaliokunta päättää

 • lastensuojelua koskevan mietinnön valmistelusta sekä aikataulusta
 • kokousten yhteydessä kuultavista asiantuntijoista ja
 • käydä keskustelun mietinnön valmistelun yhteydessä toteutettavista vierailusta.

Päätös

Monipalveluvaliokunta päätti

 • käynnistää lastensuojelua koskevan mietinnön valmistelun
 • valmistella mietinnön kevään aikana touko-kesäkuuhun mennessä
 • työstää mietintöä puheenjohtajavetoisesti erikseen koottavassa työryhmässä ja pyytää halukkaita monipalveluvaliokunnan jäseniä ilmoittautumaan työryhmään suoraan puheenjohtajistolle
 • valtuuttaa puheenjohtajiston laatimaan ehdotusta kokouksiin kutsuttavista asiantuntijoista ja 
 • selvittää vierailun tai vierailukokouksen järjestämistä Kuusikon-perhetukikeskuksessa kevään aikana.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijoina palvelujohtaja Hanna Harju-Virtasta sekä sosiaalityöntekijä Lotta Reitoa.

Palvelujohtaja Hanna Harju-Virtanen esitteli lasten sijaishuollon nykytilaa, haasteita ja tulevaisuuden näkymiä valiokunnalle. Valiokunta keskusteli henkilöstön saatavuutta ja vaihtuvuutta koskevista haasteista sekä vaikutuksista sijaishuollossa oleviin lapsiin. Keskustelussa kiinnitettiin huomiota myös ostopalveluihin ja ostopalvelukumppanien seurantaan. Valiokunta kiinnitti huomiota myös yksikköjä koskevaan valvontaan ja niihin keinoihin, joilla valvontaa Pirkanmaan hyvinvointialueella tehdään.

Sosiaalityöntekijä, asiantuntija Lotta Reito esitteli lastensuojelun jälkihuollon toteutumisesta nuorten kokemana tehtyä selvitystyötä. Monipalveluvaliokunnan keskustelussa nousi erityisesti esille nuoren tiedonsaanti jälkihuollon palvelusta ja oikeudesta jälkihuoltoon. 

Markku Virkamäki esitti, että mietinnön työskentelytapaa muutetaan aiemmasta siten, että puheenjohtajisto ottaa vastuuta kirjallisen luonnoksen valmistelusta. Puheenjohtajavetoiseen työryhmään voivat ilmoittautua kaikki kirjoittamisprosessista kiinnostuneet monipalveluvaliokunnan jäsenet. Lisäksi esitettiin, että valiokunta kuulee kevään aikana kokouksissaan eri asiantuntijoita Pirkanmaan hyvinvointialueelta sekä järjestöistä ja yhdistyksistä. Keskustelussa ehdotettiin kuultavaksi muunmuassa Pesäpuu ry:n sekä Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n asiantuntijoita.

Hanna Harju-Virtanen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

 • Nella Lehtinen, VALIOKUNTAKOORDINAATTORI, nella.lehtinen@pirha.fi
 • Markku Virkamäki, Aluevaltuuston Jäsen, Markku.Virkamaki@pirha.fi

Perustelut

Kokouksessa kuullaan valiokunnan lastensuojelua koskevan mietinnön teemaan ja valmisteluun liittyen seuraavia asiantuntijoita:

 • vastuualuejohtaja Hanna Lähteenmäki, Pirkanmaan hyvinvointialue
 • kokemustaustainen asiantuntija Jenna Antikainen, Pesäpuu ry
 • kehittämispäällikkö Onni Westlund, Pesäpuu ry

 

Mietinnön valmisteluun liittyvä monipalveluvaliokunnan vierailu Kuusikon perhetukikeskukseen järjestetään ennen kokousta keskiviikkona 20.3 klo 14.30 alkaen.

Ehdotus

Monipalveluvaliokunta päättää

 • merkitä tiedoksi asiantuntijoiden esitykset,
 • käydä esitysten pohjalta lähetekeskustelun mietinnön valmisteluun liittyen ja
 • mietinnön jatkovalmistelusta.

Päätös

Monipalveluvaliokunta päätti

 • merkitä tiedoksi asiantuntijoiden esitykset,
 • käydä esitysten pohjalta lähetekeskustelun mietinnön valmisteluun liittyen ja
 • mietinnön jatkovalmistelun osalta, että puheenjohtajisto toimittaa ohjeistuksen työryhmälle ennen pääsiäistä.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijoina vastuualuejohtaja Hanna Lähteenmäkeä sekä Pesäpuu ry:n kehittämispäällikkö Onni Westlundia ja kokemustaustaista asiantuntija Jenna Antikaista.

Vastuualuejohtaja Hanna Lähteenmäki esitteli valiokunnalle lastensuojelun sosiaali- ja perhetyön vastuualueen toimintaa sekä nykytilannetta, haasteita ja miten näihin haasteisiin voitaisiin vastata. Monipalveluvaliokunta keskusteli henkilöstötilanteesta liittyen sekä henkilöstön saatavuuteen että nykyisen henkilöstön työmäärään. Todettiin, että samalla kun lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärä/sosiaalityöntekijä ylittävät suositukset, tekevät sosiaalityöntekijät yhä enemmän myös erilaisia toimistotehtäviä ja niihin liittyviä avustavia tehtäviä. Henkilöstötilanteen lisäksi valiokunnan keskustelussa nousi esille huoli ison organisaation siiloutumisesta ja tunnistettiin sen haastavan koko organisaatiota.

Pesäpuu ry:n kehittämispäällikkö Onni Westlund esitteli hatkaamisen tilastotietoja, taustasyitä ja keinoja, joilla hatkaamiseen voidaan vaikuttaa. Monipalveluvaliokunta nosti erityisesti esille hatkaamisen juurisyyt. Keskustelussa todettiin, että syitä on monia kuten esimerkiksi henkilöstön vaihtuvuus ja pitkäjänteisen työn puuttuminen, mutta sijaishuoltopaikka ei aina ole juurisyy hatkaamiselle.

Pesäpuu ry:n kokemustaustainen asiantuntija Jenna Antikainen esitteli Pesäpuu ry:n hanketoimintaa lasten osallisuuden näkökulmasta. Monipalveluvaliokunta piti toivoa luovana, että myös myönteisiä ratkaisuja on löydettävissä.

Matti Höyssä ja Tarja Jokinen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).