Nuorisovaltuusto, kokous 18.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa ilmoitetaan kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.   

Kokouskutsu lähetetään ensisijaisesti sähköisellä viestillä vähintään viisi (5) kalenteripäivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Edellä mainitusta määräajasta voidaan poiketa, jos asian kiireellisyys sitä vaatii.  

Varsinainen kokouskutsu ja esityslista nuorisovaltuuston kokoukseen 18.2.2023 on toimitettu sähköpostitse 10.2.2023 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 10.2.2023.  

Nuorisovaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Jos varsinainen jäsen on estynyt, varajäsen voi osallistua kokoukseen.

Ehdotus

Puheenjohtaja suorittaa nimenhuudon ja toteaa läsnäolijat. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Suoritettiin nimenhuuto. Läsnä oli 27 jäsentä. Lisäksi läsnä oli 1 varajäsen, läsnä- ja puheoikeudella. 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

Kokouskäsittely

Varajäsen Kerttu Kajanderille (Tähkä Tolvasen varajäsen) myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa.

Merkittiin, että §:n 8 jälkeen käsiteltiin § 17. Muuten asiat käsiteltiin esityslistalla olevassa järjestyksessä.