Nuorisovaltuusto, kokous 18.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Pöytäkirjojen tarkastamiskäytännöt ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 145 § mukaan aluehallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla siten kuin hyvinvointialuelain 145 §:ssä tarkemmin säädetään. 

Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi hyvinvointialueen jäsenille, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Aluehallitus antaa ohjeet salassapito- ja tietosuojavelvoitteiden huomioonottamisesta annettaessa päätöksiä tiedoksi yleisessä tietoverkossa. 

Pöytäkirja lähetetään mahdollisimman pian kokouksen jälkeen sähköpostitse tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi puheenjohtajalle ja pöytäkirjantarkastajille. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Ehdotus

Nuorisovaltuuston tarkastetut pöytäkirjat asetetaan nähtäväksi kolmantena (3) päivänä kokouksesta hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.