Yhteistoimintaelin, kokous 19.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Henkilökohtaisen lisän ohjekirje

14594/2023

Valmistelija

  • Katja Vihusaari, HR-PALVELUPÄÄLLIKKÖ, katja.vihusaari@pirha.fi

Perustelut

Henkilökohtainen lisä on harkinnanvarainen palkanosa, jonka maksamisperusteena on työsuorituksen arviointi. Lisä myönnetään pääsääntöisesti toistaiseksi, mutta myös määräaikainen lisä on mahdollinen. Toistaiseksi myönnetyn henkilökohtaisen lisän maksaminen edellyttää säännöllistä työsuorituksen ja henkilökohtaisen lisän maksamisperusteen arviointia.

Henkilökohtaisen lisän maksaminen perustuu työsuorituksen arviointiin. Henkilökohtaisen lisän maksamisen perusteena ovat ammatinhallinta (pois lukien lääkärit, joiden ammatinhallinta on arvioitu jo uudessa, keväällä 2024 käyttöön otettavassa uraporraspalkkausjärjestelmässä), työssä suoriutuminen sekä muut paikallisesti määritellyt arviointiperusteet, joita Pirkanmaan hyvinvointialueella ovat: Ammattitaito ja osaaminen, työtulokset ja tuloksellisuus, kehityshakuisuus, vastuuntuntoisuus ja oma-aloitteisuus sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Työntekijän ei tarvitse olla kaikissa edellä mainituilla osa-alueilla erinomaisella tasolla saadakseen henkilökohtaista lisää. Esihenkilö arvioi kokonaisuutena työsuorituksen ja erityisen hyvä osaaminen yksittäisilläkin osa-alueilla mahdollistaa henkilökohtaisen lisän myöntämisen. Kriteeristöä myös voidaan täsmentää tehtäväalueilla tai palvelulinjoilla huomioiden saman ammattiryhmän yhdenvertainen kohtelu, mutta se ei saa poiketa yllä olevan hyvinvointialueen yleisen tason kriteeristöstä.

Työsuoritus ja henkilökohtaisen lisän maksamisperuste arvioidaan vuosittain, joskaan arviointi ei johda aina henkilökohtaisen lisän esitykseen. Esihenkilön esityksestä, joka on samalla työsuorituksen arviointilomake,  toimivaltainen viranhaltija päättää henkilökohtaisen lisän myöntämisestä ja myöntämisen ajankohdasta. Lomake tallennetaan henkilökohtaisesta lisästä tehtävän Pirre-päätöksen salaiseksi liitteeksi. Arvioinnin tulee olla mahdollisimman objektiivista ja tasapuolista. Eri esihenkilöiden suorittamien arviointien tulee olla yhteismitallisia. Yhteismitallisuuden varmistamiseksi eri toiminnoissa esihenkilöiden suorittamat arvioinnit tarkastellaan laajalla kokonaistarkastelulla HR-kumppanuuspalveluiden henkilöstöpäällikön toimesta.

Henkilökohtainen lisä voidaan laskea prosentteina, mutta esitetään ja myönnetään vain euromääräisenä. Lisä korottuu automaattisesti ainoastaan yleisten sopimuskorotusten mukaisesti. Varsinaiseen palkkaan kuuluva kuukausittain maksettava henkilökohtainen lisä voi olla suuruudeltaan 1 - 15 % tehtäväkohtaisesta kuukausipalkasta ja erityisestä perusteluista syystä palvelulinjajohtaja voi esittää henkilöstöjohtajan päätettäväksi, että henkilökohtainen lisä voi olla suuruudeltaan enemmän.

Henkilökohtaisen lisän maksaminen päättyy, mikäli työntekijä siirtyy hyvinvointialueella uuteen tehtävään, jossa tehtävät muuttuvat olennaisesti. Määräaikaisesti myönnetyn henkilökohtaisen lisän maksaminen päättyy määräajan päättyessä. Henkilökohtaista lisää voidaan alentaa vain tilanteessa, jossa työntekijän suoritukset ovat oleellisesti huonontuneet, ja hänelle on annettu tilaisuus parantaa työsuoritustaan. Mahdollisista tukitoimenpiteistä tällöin keskustellaan esimerkiksi kehityskeskustelussa.

Henkilökohtaisen lisän paikallisesti määritellyt arviointiperusteet sekä arviointilomake on käyty läpi henkilöstön edustajien kanssa loppuvuonna 2023.

Liitteenä henkilökohtaisen lisän ohjekirjeluonnos (ei-julkinen) sekä esittelydiat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Taina Niiranen, HENKILÖSTÖJOHTAJA, taina.niiranen@pirha.fi

Yhteistoimintaelin päättää

  • merkitä tiedoksi henkilökohtaisen lisän ohjekirjeluonnoksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana HR-palvelupäällikkö Katja Vihusaarta.

 

Kimmo Mäkelä (Tehy) kommentoi asian osalta seuraavaa: "Henkilökohtaisen lisän määrää harkittaessa eri tehtävissä ja eri työehtosopimusten piirissä työskenteleviä henkilöitä tulee kohdella tasavertaisesti".

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).