Yhteistoimintaelin, kokous 31.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Hallintosäännön 132 §:n mukaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.  

Hallintosäännön 125 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa ilmoitetaan kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.  

Kokouskutsu lähetetään ensisijaisesti sähköisellä viestillä vähintään viisi (5) kalenteripäivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Edellä mainitusta määräajasta voidaan poiketa, jos asian kiireellisyys sitä vaatii. 

Varsinainen kokouskutsu ja esityslista yhteistoimintaelimen kokoukseen 31.10.2023 on toimitettu sähköisesti 26.10.2023 Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 26.10.2023 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 26.10.2023.

Ehdotus

Esittelijä

  • Taina Niiranen, HENKILÖSTÖJOHTAJA, taina.niiranen@pirha.fi

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisäksi yhteistoimintaelin päättää

  • myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden §:n 101 ajaksi hallintopalvelujohtaja Miia Luukolle.
  • myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden §:n 102 ajaksi talousjohtaja Pasi Virtaselle.
  • myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden §:n 103 ajaksi kehittämispäällikkö Martti Honkalalle.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Puheenjohtaja Anu Valkaman ollessa estynyt, puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Mika Kontio koko kokouksen ajan.

Lisäksi yhteistoimintaelin päätti

  • myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden §:n 101 ajaksi hallintopalvelujohtaja Miia Luukolle.
  • myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden §:n 102 ajaksi talousjohtaja Pasi Virtaselle.
  • myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden §:n 103 ajaksi kehittämispäällikkö Martti Honkalalle.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).