Yhteistoimintaelin, kokous 31.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Pirkanmaan hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätös 2024-2026

12614/2023

Valmistelija

  • Martti Honkala, KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ, martti.honkala@pirha.fi
  • Kari Alanko, PELASTUSPÄÄLLIKKÖ, kari.alanko@pirha.fi
  • Teemu-Taavetti Toivonen, PELASTUSPÄÄLLIKKÖ, teemu-taavetti.toivonen@pirha.fi
  • Mika Kontio, PELASTUSJOHTAJA, mika.kontio@pirha.fi

Perustelut

Pelastustoimen järjestämistä koskevan lain (613/2021) mukaan hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutason tulee vastata kansallisia, alueellisia ja paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia ja muita uhkia. Palvelutasoa määriteltäessä on otettava huomioon myös toiminta valmiuslain (1552/2011) 3 §:ssä tarkoitetuissa poikkeusoloissa sekä niihin varautuminen. 

Pelastustoimen palvelutasopäätöksen tulee kattaa hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevat pelastuslaissa (379/2011) tai muussa laissa säädetyt pelastustoimen sekä pelastusviranomaisten tehtävät. Palvelutasopäätöstä tehtäessä on otettava huomioon kansallisesti merkittävät riskit, selvitettävä alueella esiintyvät uhkat ja arvioitava niistä aiheutuvat riskit sekä määriteltävä toiminnan tavoitteet, käytettävät voimavarat, tuotettavat palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätöksessä on huomioitava myös valtioneuvoston vahvistamat valtakunnalliset strategiset tavoitteet.

Pelastustoimen palvelut on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti. Palvelutasopäätös tulee laatia siten, että se mahdollistaa pelastustoimen palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden hyvinvointialueen koko alueella ja sen tulee kattaa erikseen sekä onnettomuuksien ehkäisyyn, että pelastustoimintaan kuuluvat palvelut.

Sisäministeriön asetuksessa pelastustoimen palvelutasopäätöksestä (1225/2022) säädetään tarkemmin palvelutasopäätösten sisällön perusteista ja rakenteesta sekä aluehallintoviraston suorittamasta arvioinnista. Palvelutasopäätöksen tulee perustua ajantasaiseen riskianalyysiin ja siitä tulee käydä ilmi, miten siinä on huomioitu aluehallintoviraston lausunto ja vuosittainen asiantuntija-arvio sekä puutteiden ja epäkohtien korjaamista koskevat määräykset, ministeriöiden suositukset ja hyvinvointialueen vuosittaiset selvitykset pelastustoimen palvelujen toteutumisesta ja talouden tilasta alueellaan.

Päätökseen tulee sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä.

Hyvinvointialueen on pyydettävä palvelutasopäätöksestä ennen sen hyväksymistä aluehallintoviraston lausunto. Aluehallintovirasto valvoo pelastustointa sekä pelastustoimen palvelujen saatavuutta, tasoa ja riittävyyttä toimialueellaan. Hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien pelastustoimen palveluiden tasosta päätettäessä tulee ottaa huomioon pelastuslaissa (379/2011) säädetyt ihmisten, yritysten sekä muiden yhteisöjen ja oikeushenkilöiden velvollisuudet ehkäistä tulipaloja ja muita onnettomuuksia ja varautua onnettomuuksiin sekä toimintaan onnettomuuksien uhatessa ja sattuessa.

Pirkanmaan pelastuslaitoksella on laadittu vaadittavat riskiarviot, arvioitu toimintaympäristön muutoksia sekä voimassa olevan palvelutasopäätöksen toteutumista ja niiden vaikutuksia pelastustoimen suunnitteluun. Palvelutasopäätös on laadittu huomioiden säädöksissä edellytetyt osa-alueet sekä Aluehallintoviraston antama lausunto.

Pelastustoimen palvelutasopäätöstä on valmisteluvaiheessa esitelty hyvinvointi- ja kokonaisturvallisuusvaliokunnassa 23.3.2023, 1.6 ja 21.9. sekä asiakkuus- ja laatujaostossa 2.10. Palvelutasopäätöstä on käsitelty myös pelastuspalvelujen yhteistoiminta-työsuojelutoimikunnassa 4.9. Aluehallitus on käsitellyt palvelutasopäätös esityksen 23.10.2023 ja esittää aluevaltuustolle hyväksyttäväksi Pirkanmaan hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätöksen vuosille 2024-2026. Palvelutasopäätöksestä päättää aluevaltuusto.

Pelastustoimen palvelutasopäätös ja koontitaulukko ovat liitteenä sekä palvelutasopäätöksen pitkä ja lyhyt esittely ja AVI:n lausunto ovat tallennettu oheismateriaaliksi kokousjärjestelmään.

Ehdotus

Esittelijä

  • Taina Niiranen, HENKILÖSTÖJOHTAJA, taina.niiranen@pirha.fi

Yhteistoimintaelin päättää

  • merkitä tiedoksi Pirkanmaan pelastustoimen palvelutasopäätöksen. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana kehittämispäällikkö Martti Honkalaa, joka poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

Merkittiin, että sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmanen palasi takaisin kokoukseen pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).