Yhteistoimintaelin, kokous 31.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Uudistuvan hallinnon ja päätöksenteon ohjelma

22460/2023

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Miia Luukko, HALLINTOPALVELUJOHTAJA, miia.luukko@pirha.fi
Vuokko Ylinen, HALLINTOJOHTAJA, vuokko.ylinen@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen strategiassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamista tukee aluehallituksen hyväksymä strategian toimeenpano-ohjelma. Osana strategian toimeenpano-ohjelmaa valmistellaan joukko erilaisia toiminta- ja tavoiteohjelmia. Uudistuvan hallinnon ja päätöksenteon ohjelma on yksi näistä strategian kärkiteemoja täsmentävistä ja konkretisoivista ohjelmista.

Uudistuvan hallinnon ja päätöksenteon ohjelma keskittyy erityisesti toimeenpano-ohjelman teemoihin Yhdessä yhteentoimiva hyvinvointialue ja Tärkeintä on ihminen. Ensiksi mainittuun sisältyy hyvinvointialueen hallinnon ja päätöksenteon uudistaminen. Teemaan ”Tärkeintä on ihminen” puolestaan kuuluu päämäärä hyvinvointialueen asukkaiden, asiakkaiden sekä henkilöstön luottamuksen vahvistumisesta. 

Uudistuvan hallinnon ja päätöksenteon ohjelmaan kuuluvien toimenpiteiden tavoitteena on arvioida Pirkanmaan hyvinvointialueen nykytilaa kumppanuuden ja palvelevan hallinnon näkökulmista ja luoda pohjaa toiminnan kehittämiseksi. Toimenpiteillä pyritään siihen, että hyvinvointialueen säännöt selkeytyvät, sääntökokonaisuus tukee tehokasta ja laadukasta päätöksentekoa ja päätösvalta jakautuu tarkoituksenmukaisesti organisaation eri tasoille. Valiokuntatyöskentelyn kehittämisellä tähdätään siihen, että valiokuntien työskentely vakiintuu osaksi hyvinvointialueen päätöksentekojärjestelmää ja valiokuntien työskentely on vaikuttavaa. 

Ohjelman yhtenä painopisteenä on henkilöstön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen asioiden päätösvalmistelussa. Edelleen ohjelman toimenpiteillä parannetaan päätösvaikutusten arviointia ja päätöksenteon tietopohjaa. Lisäksi ohjelman toimenpiteinä tarkastellaan hyvinvointialueen demokraattisen päätöksentekojärjestelmän nykytilaa ja kuvataan siihen liittyvät mahdolliset kehittämisen suunnat.

Uudistuvan hallinnon ja päätöksenteon ohjelman hyväksyy aluehallitus, joka valvoo hyvinvointialueen strategian toimeenpanoa. Ennen aluehallituksen päätöksentekoa ohjelmaluonnos on ollut kommenttikierroksella hyvinvointialueen sisäisissä verkostoissa sekä käsitelty johtoryhmissä, aluehallituksen iltakoulussa ja tulevaisuus- ja strategiavaliokunnassa. Erityisesti ohjelmaan sisältyvän henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksien kehittämistä koskevan osuuden johdosta ohjelma on tarpeen käsitellä myös YT-elimessä.  

Uudistuvan hallinnon ja päätöksenteon ohjelma on liitteenä sekä diaesitys uudistuvan hallinnon ja päätöksenteon ohjelmasta on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • hyväksyä liitteenä olevan uudistuvan hallinnon ja päätöksenteon ohjelman. Hyväksyminen on ehdollinen siten, että ohjelma tulee käsitellä yt-elimessä ja siellä esitetyt näkökulmat huomioida ohjelman toimeenpanossa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Aleksi Jäntti saapui kokoukseen.

Varajäsen Sinikka Torkkola teki ponsiesityksen: "Uudistuvan hallinnon ja päätöksenteon ohjelmaa toteutettaessa otetaan huomioon kansalaisten tarpeet saada tietää päätöksenteosta nykyistä yksityiskohtaisemmin. Päätöksistä tiedottamista kehitetään niin, että tiedotteista selvästi käy ilmi, miten päätökset ovat syntyneet." Kannatus: Jouni Sirén.

Puheenjohtajan äänestysesitys: Torkkolan ponsiesityksen hyväksyntä JAA, hylkäys EI. Hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 2 JAA- ääntä ja 11 EI- ääntä. Ponsiesitys hylättiin.

Äänestystulokset

  • Jaa 2 kpl 15%

    Jouni Sirén, Sinikka Torkkola

  • Ei 11 kpl 85%

    Lassi Kaleva, Marko Jarva, Arja Laitinen, Pekka Järvinen, Katariina Pylsy, Leena Kostiainen, Sari Tanus, Hanna Laine, Jari Andersson, Olga Haapa-aho, Kari-Matti Hiltunen

Valmistelija

  • Miia Luukko, HALLINTOPALVELUJOHTAJA, miia.luukko@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen strategiassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamista tukee aluehallituksen hyväksymä strategian toimeenpano-ohjelma. Osana strategian toimeenpano-ohjelmaa valmistellaan joukko erilaisia toiminta- ja tavoiteohjelmia. Uudistuvan hallinnon ja päätöksenteon ohjelma on yksi näistä strategian kärkiteemoja täsmentävistä ja konkretisoivista ohjelmista.

Uudistuvan hallinnon ja päätöksenteon ohjelma keskittyy erityisesti toimeenpano-ohjelman teemoihin Yhdessä yhteentoimiva hyvinvointialue ja Tärkeintä on ihminen. Ensiksi mainittuun sisältyy hyvinvointialueen hallinnon ja päätöksenteon uudistaminen. Teemaan ”Tärkeintä on ihminen” puolestaan kuuluu päämäärä hyvinvointialueen asukkaiden, asiakkaiden sekä henkilöstön luottamuksen vahvistumisesta. 

Uudistuvan hallinnon ja päätöksenteon ohjelmaan kuuluvien toimenpiteiden tavoitteena on arvioida Pirkanmaan hyvinvointialueen nykytilaa kumppanuuden ja palvelevan hallinnon näkökulmista ja luoda pohjaa toiminnan kehittämiseksi. Toimenpiteillä pyritään siihen, että hyvinvointialueen säännöt selkeytyvät, sääntökokonaisuus tukee tehokasta ja laadukasta päätöksentekoa ja päätösvalta jakautuu tarkoituksenmukaisesti organisaation eri tasoille. Valiokuntatyöskentelyn kehittämisellä tähdätään siihen, että valiokuntien työskentely vakiintuu osaksi hyvinvointialueen päätöksentekojärjestelmää ja valiokuntien työskentely on vaikuttavaa. 

Ohjelman yhtenä painopisteenä on henkilöstön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen asioiden päätösvalmistelussa. Edelleen ohjelman toimenpiteillä parannetaan päätösvaikutusten arviointia ja päätöksenteon tietopohjaa. Lisäksi ohjelman toimenpiteinä tarkastellaan hyvinvointialueen demokraattisen päätöksentekojärjestelmän nykytilaa ja kuvataan siihen liittyvät mahdolliset kehittämisen suunnat.

Uudistuvan hallinnon ja päätöksenteon ohjelman hyväksyy aluehallitus, joka valvoo hyvinvointialueen strategian toimeenpanoa. Ennen aluehallituksen päätöksentekoa ohjelmaluonnos on ollut kommenttikierroksella hyvinvointialueen sisäisissä verkostoissa sekä käsitelty johtoryhmissä, aluehallituksen iltakoulussa ja tulevaisuus- ja strategiavaliokunnassa. Erityisesti ohjelmaan sisältyvän henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksien kehittämistä koskevan osuuden johdosta ohjelma on tarpeen käsitellä myös YT-elimessä.  

Aluehallitus on kokouksessaan 9.10.2023 käsitellyt uudistuvan hallinnon ja päätöksenteon ohjelmaa. Aluehallituksen hyväksyminen on ehdollinen siten, että yhteistoimintaelimen näkökulmat huomioidaan ohjelman toimeenpanossa.

Uudistuvan hallinnon ja päätöksenteon ohjelma on liitteenä sekä diaesitys uudistuvan hallinnon ja päätöksenteon ohjelmasta on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Taina Niiranen, HENKILÖSTÖJOHTAJA, taina.niiranen@pirha.fi

Yhteistoimintaelin päättää

  • antaa kommenttinsa uudistuvan hallinnon ja päätöksenteon ohjelmasta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana hallintopalvelujohtaja Miia Luukkoa, joka poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

Kimmo Mäkelä (Tehy) kommentoi uudistuvan hallinnon ja päätöksenteon ohjelman osalta seuraavasti:

Pitää saada varmistettua, että henkilöstö otetaan aidosti ja konkreettisesti mukaan päätöksenteon valmisteluun, eikä niin, että suunnitelma jää maininnaksi papereihin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).