Aluehallitus, kokous 11.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Aikuispotilaiden suun terveydenhuoltopalveluiden hankinta

1360/2023

Valmistelija

 • Eeva Torppa-Saarinen, AVOPALVELUJEN PALVELULINJAJOHT, eeva.torppa-saarinen@pirha.fi
 • Minna Luoto, TOIMIALUEJOHTAJA,SUUN TERVEYD., minna.luoto@pirha.fi
 • Sanna Hakkarainen, SUUNNITTELIJA, sanna.hakkarainen@pirha.fi

Perustelut

Hankinnan kohteena on Pirkanmaan hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien, terveydenhuoltolain 7 a §:n mukaisten ylin 18-vuotiaiden asiakkaiden suun terveydenhuollon palvelujen tuottaminen. Hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkiminen yksityisiltä palveluntuottajilta on tarpeen palveluiden tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi ja asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaavien palveluiden riittävän saatavuuden takaamiseksi hyvinvointialueella. Hankintasopimus ei sisällä määräostovelvoitteita.

Hankinnan kuvaus

Tuomi Logistiikka Oy lähetti Pirkanmaan hyvinvointialueen toimeksiannosta 20.12.2023 julkaistavaksi HILMA-palveluun hankintailmoituksen 484910 / Aikuispotilaiden suun terveydenhuoltopalveluiden hankinta. Hankinnan kohteena on perustason suun terveydenhuollon ostopalvelut alueen 18 vuotta täyttäneille aikuisille.

Sopimuskausi on toistaiseksi voimassa oleva alkaen 1.5.2024. Mikäli tarjoaja on perustamassa uutta toimipistettä, tulee tarjoajan aloittaa toimintansa tarjotussa toimipisteessä 31.10.2024 mennessä.

Kyseessä on hankintalain (1397/2016) liitteen E mukainen sosiaali-​ ja terveyspalvelujen kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettelynä on hankintalain 109 § mukainen menettely. Kyseessä on hankintamenettely, joka mahdollistaa palveluntuottajien mukaan pääsyn menettelyyn myös kesken hankintakauden. Hankintamenettely on tarkoitettu hankintalain 1397/2016 luvun 12 mukaisiin hankintoihin. Kaikissa hankintamenettelyn vaiheissa noudatetaan mukaillen hankintalain EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen avointa hankintamenettelyä tarjouspyynnön liitteenä olleen hankintamenettelyn mukaisesti.

Tarjouspyyntö liitteineen oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka.

Hankinta jaettiin osa-alueisiin seuraavasti:

Osa-alue 1. Kiireettömät suun terveydenhuoltopalvelut

Osa-alue 1.1. Pohjoinen alue

Osa-alue 1.2. Eteläinen alue

Osa-alue 1.3. Läntinen alue

Osa-alue 2. Kiireelliset suun terveydenhuoltopalvelut

Osa-alue 2.1. Pohjoinen alue

Osa-alue 2.2. Eteläinen alue

Osa-alue 2.3. Läntinen alue

Osa-alue 3. Suuhygienistipalvelut

Osa-alue 3.1. Pohjoinen alue

Osa-alue 3.2. Eteläinen alue

Osa-alue 3.3. Läntinen alue

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on sitoumuksetta noin 12 000 000 euroa vuodessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 16 §:n mukainen perustelu

Pirkanmaan hyvinvointialueen strategiassa ja siihen sisältyvässä palvelustrategiassa asetetaan muun ohella palvelujen järjestämistä linjaavat tavoitteet ja palveluiden verkoston periaatteet. Hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkiminen yksityiseltä palveluntuottajalta on tarpeen palveluiden tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi ja asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaavien palveluiden riittävän saatavuuden takaamiseksi hyvinvointialueella. Tilaaja on huomioinut hankintaa määritellessään järjestämislain (612/2021) vaatimukset palveluiden järjestämisvastuusta ja asiakkaiden palveluiden yhdenvertaisesta toteutumisesta. Hankinta täyttää järjestämislain 12 §:ssä asetetut edellytykset palvelujen hankkimiseksi yksityisiltä palveluntuottajilta.

Tilaaja varmistaa palveluntuottajan kanssa tehtävällä sopimuksella järjestämislain 15 §:ssä asetetut vaatimukset. Sopimuskaudella tilaaja seuraa palvelun tuottamista ja sopimusvelvoitteiden täyttämistä. Tilaaja on varautunut palveluiden jatkuvuuden hallintaan sekä potentiaalisimpiin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

Saadut tarjoukset

Tarjouksen jättivät määräaikaan 26.1.2024 klo 12.00 mennessä neljätoista (14 kpl) markkinatoimijaa:

 • Coronaria Hammasklinikka Oy (2207193-4)
 • Hammas Hohde Oy (2339589-3)
 • Hammasvelho Oy (2480456-4)
 • Kiille Oy (2031954-5)
 • Kotihammas Oy (2547260-2)
 • Mehiläinen Oy (1927556-5)
 • SelTal Dent Finland Oy (3095840-4)
 • Sinun Hammashoiva Oy:n (2921657-7)
 • SmilePower Oy (2761496-9)
 • Spider Med Oy (3155019-5)
 • Suomen Terveystalo Oy (1093863-3)
 • Teimdent Oy (2461023-3)
 • Tempodent Oy (3308776-3)
 • Tullinhammas Oy (2378596-3)

 

Tarjoajat osa-​alueittain on kuvattu päätöksen liitteenä olevassa tarjousten vertailutaulukossa (liite 1).

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Hankintalain 80 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjoaja tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos hankintayksikön tiedossa on, että tarjoajaa rasittaa jokin hankintalain 80 §:ssä luetelluista pakollisista poissulkemisperusteista. Hankintalain 81 §:n mukaan hankintayksikkö voi sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoajan, jota rasittaa jokin hankintalain 81 §:ssä luetelluista harkinnanvaraisista poissulkuperusteista. Hankintalain 114 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia.

Kaikki tarjoajat ovat tarjouksissaan vakuuttaneet täyttävänsä tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset kokonaisuudessaan. Valituilta tarjoajilta on tarkistettu tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset ja muiden asetettujen soveltuvuusvaatimusten täyttyminen. Valituilta tarjoajilta tarkistetaan viimeistään ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista vaaditut rikosrekisteriotteet (hankintamenettelyote) ja yhteisösakko-ote.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Hankintalain 113 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja.

Hankintayksikkö toimitti täsmennyspyynnön 1.2.2024 Tullinhammas Oy:lle koskien tarjottua tuntimäärää. Tarjoaja toimitti hyväksytyn selvityksen määräaikaan mennessä. Täsmennyspyyntö koski sellaisia tarjouksen tietoja, joilla ei ollut vaikutusta tarjousten vertailuun.  Hankintayksikön täsmennyspyyntöön saadun vastauksen perusteella tarjous täytti tarjouspyynnön ehdot.

Tarjoajan Sinun Hammashoiva Oy:n (2921657-7) tarjous suljetaan tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Tarjouksen liitteeksi oli jätetty tarjouspyynnön vastainen hinnasto. Kyseessä on tarjoukseen liittyvä olennainen virhe, jota ei voitu täsmennyspyynnöllä täsmennyttää vaarantamatta hankintalain tarjoajien tasapuolisen kohtelun periaatetta.

Tarjousten vertailu ja sopimuskumppanin valinta

Tarjouspyynnössä ilmoitettuna valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden valintaperusteena oli halvin hinta. Tarjousten vertailuperusteena käytettiin halvinta hintaa, koska laatu huomioitiin osana vähimmäisvaatimuksia. Tilaaja on sisällyttänyt sopimukseen palvelulle asetetut tavoitteet ja asettanut palvelua koskevat ehdottomat laatuvaatimukset sellaisiksi, että ne yhdessä takaavat laadukkaan palvelun.

Tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaisesti Tilaaja valitsee kaikki tarjouspyynnön mukaiset, soveltuvuusvaatimukset täyttävät ja tarjouspyynnössä määritetyn hintaleikkurin alittavat tarjoajat osa-aluekohtaisesti tarjousten vertailuun.

Tarjouspyynnön osa-alueissa 1–3 ennen tarjousten lopullista vertailua sovelletaan tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti hintaleikkuria. Hintaleikkuria sovellettiin osatarjouskohtaisesti, kun tarjouksia oli vähintään neljä kappaletta. Hintaleikkuri laskettiin osatarjouskohtaisesti seuraavalla tavalla: tarjotuista toimenpidehinnoista laskettiin keskiarvo,​ ja mikäli yksittäisen tarjouksen toimenpidehinta osatarjouksessa ylitti osatarjouksessa kaikkien tarjousten keskiarvon vähintään 30 %:lla,​ osatarjous ei tule valituksi tarjousten vertailuun.

Seuraavat osatarjoukset suljetaan tarjouskilpailusta,​ koska osatarjouksen hinta ylitti kyseessä olevan osa-​alueen kaikkien tarjousten keskiarvon vähintään 30 %:lla:

 • Mehiläinen Oy (1927556-5) osatarjous 2.1.
 • Hammas Hohde Oy (2339589-3) osatarjous 2.3.

 

Hintaleikkurin perusteella hylätyt tarjousten osat on korostettu hankintapäätöksen liitteessä 1 punaisella fontin värillä.

Tarjousten vertailussa tarjoajat asetettiin etusijajärjestykseen halvimman hinnan perusteella siten, että edullisimman tarjoushinnan tarjonnut tarjoaja on etusijajärjestyksessä ensimmäinen ja muut tarjoajat tarjouksessa annetun toimenpidehinnan osoittamassa järjestyksessä.

Osa-alueessa 3.1 ”Suuhygienistipalvelut – pohjoinen alue” kaksi tarjoajien antamista tarjouksista oli annettu toisiaan vastaavalla tarjoushinnalla ja näin ollen sijoittuivat ko. osa-alueen vertailussa samalle etusijalle. Tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaisesti tasatilanteissa sijajärjestys ratkaistaan arpomalla. Kyseisten tarjousten osalta lopullinen etusijajärjestys arvottiin 8.2.2024 toteutetussa arvontatilaisuudessa. Arvonta on kuvattu tarkemmin hankintapäätöksen liitteenä kaksi (2) olevassa arvontapöytäkirjassa.

Tarjousvertailu on kuvattu hankintapäätöksen liitteellä 1 Vertailutaulukko. Vertailutaulukossa etusijat on kirjattu tarjousvertailun ja toteutetun arvonnan mukaisesti.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista, sillä edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Asiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Toimielimen päätösesitys perusteluineen vertailuliitteitä lukuun ottamatta tulee julkiseksi Pirkanmaan hyvinvointialueen päätöksenteon avoimuutta koskevien ohjeiden mukaisesti esityslistan julkaisun myötä. Päätös liitteineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Asiakirjapyynnöt tulee osoittaa osoitteeseen hankintapalvelut@tuomi.fi. Oheismateriaalina on esitysmateriaali, joka on salassa pidettävä (julkisuuslain 24 § 1 mom. 17-kohta).

Sopimuksen omistaja ja vastuuhenkilö

Sopimuksen omistaa Pirkanmaan hyvinvointialueen avopalvelujen palvelulinja ja vastuuhenkilönä toimii toimialuejohtaja Minna Luoto. Tehtävää hoitavan henkilön vaihtuessa vastuu sopimuksesta siirtyy kulloisellekin tehtävänhoitajalle. Vastuuhenkilö huolehtii yhteyshenkilön nimeämisestä sopimukselle.

Hankintaa valmistellut työryhmä

Hankinnan valmistelussa toimi nimetty työryhmä, johon kuuluivat Pirkanmaan hyvinvointialueen suun terveydenhuollon toimialuejohtaja Minna Luoto, apulaisylihammaslääkäri Armi-​Tuulia Niemi,​ eteläisen lähijohtamisalueen apulaisylihammaslääkäri Marja-​Liisa Kaltiokallio,​ läntisen lähijohtamisalueen apulaisylihammaslääkäri Teresa Niku,​ pohjoisen lähijohtamisalueen apulaisylihammaslääkäri Riikka Nystedt-​Pusa,​ ostopalvelusihteeri Hannele Kuparinen,​ ostopalvelusihteeri Jonna Ylitalo,​ ostopalvelupäällikkö Marjut Schroderus,​ suunnittelija Sanna Hakkarainen ja Tuomi Logistiikka Oy:n hankinta-​asiantuntija Artturi Kansanaho.

Päätöstoimivalta

Hyvinvointialueen hallintosäännön 62 § mukaan aluehallitus päättää palveluhankinnoista, joiden arvo ylittää 30 miljoonaa euroa.

Oikeus tilauksen tekemiseen palvelusopimuksen perusteella määräytyy hallinto- ja toimintasääntöjen sekä hankinta- ja sopimushallintaohjeiden mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

 • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

 • sulkea tarjoajan Sinun Hammashoiva Oy:n (2921657-7) tarjous tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena,
   
 • valita aikuispotilaiden suun terveydenhuoltopalveluiden palveluntuottajiksi Coronaria Hammasklinikka Oy (2207193-4), Hammas Hohde Oy (2339589-3), Hammasvelho Oy (2480456-4), Kiille Oy (2031954-5), Kotihammas Oy (2547260-2), Mehiläinen Oy (1927556-5), SelTal Dent Finland Oy (3095840-4), SmilePower Oy (2761496-9), Spider Med Oy (3155019-5), Suomen Terveystalo Oy (1093863-3), Teimdent Oy (2461023-3), Tempodent Oy (3308776-3) ja Tullinhammas Oy (2378596-3) toistaiseksi voimassa olevalle sopimuskaudelle 1.5.2024 alkaen. Etusijajärjestys noudattaa hankintapäätöksen liitteessä 1 esitettyä järjestystä,
   
 • nimetä sopimuksen vastuuhenkilöksi suun terveydenhuollon toimialuejohtaja Minna Luoto,
   
 • hankinnan arvonlisäveroton arvo on sitoumuksetta noin 12 000 000 euroa vuodessa,
   
 • tarkastaa pykälän kokouksessa.

 

Sopimus hankinnasta syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

 • Arja Laitinen ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyssä (HL 28 § 1 mom 5 kohta, Hyvinvointiala HALI ry:n toimitusjohtaja) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyys todettiin.

Kokouskäsittely

Varajäsen Ulla Kampman saapui kokoukseen § 74-78 käsittelyiden ajaksi.

Kokouksessa oli läsnä palvelulinjajohtaja Eeva Torppa-Saarinen.

Tiedoksi

Sanna K. Ahonen, Sanna Hakkarainen, Marja-Liisa Kaltiokallio, Hannele Kuparinen, Kristiina Lehtinen, Minna Luoto, Riikka Nystedt-Pusa, Virva Palomäki, Teresa Niku, Eeva Torppa-Saarinen, Marjut Schroderus, Katja Uitus-Mäntylä, Jonna Ylitalo, suunterveydenhuolto.pirha@istekki.fi, palveluhankinnat@pirha.fi, hankintapalvelut@tuomi.fi, Tarjoajat 

Muutoksenhaku

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

I Hankintaoikaisuohje

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen jäljempänä ilmoitetun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto sähköisesti 

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Vaatimus osoitetaan päätöksen tehneelle toimielimelle. Vaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue, kirjaamo
Postiosoite: PL 272, 33101 Tampere 
Käyntiosoite: G-rakennus, Nivelkatu 5,​ 1. krs,​ kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi 

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin kello 9.00–14.30.

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

 1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
 2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
 3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.
   

Tiedoksianto sähköisesti 

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Muutoksenhakuaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden aukioloajan päättymistä.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
   

Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
   

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Markkinaoikeuden osoite:

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi