Aluehallitus, kokous 11.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Aluehallituksen edustajien nimeäminen nuorisovaltuustoon

26184/2023

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuusto haluaa pyytää hyvinvointialueen aluehallitusta sekä maakuntaliiton hallitusta nimeämään edustajansa nuorisovaltuuston kokouksiin toimikaudeksi 2023– kesäkuu 2025. Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 130 §:ssä todetaan, että: Aluehallitus voi 2 momentista ilmenevin rajoituksin määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös aluehallituksen varajäsen tai hyvinvointialuejohtaja.

Nuorisovaltuusto näkee tarpeelliseksi sujuvan tiedonkulun sekä nuorisovaltuuston vaikuttamismahdollisuuksien ja tiedonsaantioikeuden laajentamiseksi, että aluehallituksen sekä maakuntahallituksen edustus on tiiviisti mukana nuorisovaltuuston toiminnassa, koska näin saadaan tehokkaasti nuorten ja suurimman äänioikeudettoman kansanosan mielipiteet mukaan suoraan (vaikkakin välillisesti) aluehallituksen sekä maakuntahallituksen päätöksentekoon. Esimerkiksi Keski-Uudenmaan, Vantaa-Keravan, Pohjois-Savon sekä Kanta-Hämeen hyvinvointialueilla on jo käytössä nuorisovaltuustojen ”valtuustokummijärjestelmä” tai vastaava järjestely, jolla yhteyttä vaikuttamistoimielinten sekä muiden hyvinvointialueen sekä maakuntaliiton toimielinten välillä on pystytty tehostamaan.

Nuorisovaltuusto esittää, että samanlainen toimintamalli otetaan käyttöön myös Pirkanmaalla. Edellä mainittuun viitaten nuorisovaltuusto esittää hyvinvointialueen aluehallitukselle sekä maakuntaliiton hallitukselle seuraavaa:

Nuorisovaltuusto pyytää Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitusta sekä Pirkanmaan maakuntaliiton hallitusta nimeämään edustajan sekä tälle henkilökohtaisen varaedustajan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston kokouksiin.

Pirkanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston nimeämispyyntö liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Eetu Hukkanen, Pirha nuorisovaltuuston jäsen, eetu.hukkanen@pirha.fi

Nuorisovaltuusto päättää

 • lähettää liitteenä olevan nimeämispyynnön Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitukselle sekä Pirkanmaan liiton maakuntahallitukselle koskien edustajan ja henkilökohtaisen varaedustajan nimeämistä nuorisovaltuuston kokouksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Vuokko Ylinen, HALLINTOJOHTAJA, vuokko.ylinen@pirha.fi
Vilma Kiilunen, HALLINTOLAKIMIES, vilma.kiilunen@pirha.fi

Perustelut

Nuorisovaltuusto on  9.11.2023 § 163 päättänyt pyytää aluehallitusta nimeämään edustajan ja henkilökohtaisen varaedustajan nuorisovaltuuston kokouksiin toimikaudeksi 2023–kesäkuu 2025. Nuorisovaltuuston pyynnön perusteluina on mainittu muun muassa sujuvan tiedonkulun varmistaminen sekä nuorisovaltuuston vaikuttamismahdollisuuksien ja tiedonsaannin laajentaminen.  

Nuorisovaltuuston marraskuisen pyynnön jälkeen aluehallitus on joulukuussa 2023 hyväksynyt nuorisovaltuuston työn tueksi  työjärjestyksen, jonka mukaan aluehallituksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus nuorisovaltuuston kokouksissa.

Aluehallitus harkitsee, onko nuorisovaltuuston esittämillä perusteilla tarkoituksenmukaista nimetä nuorisovaltuustoon aluehallituksen muu edustaja ja tälle henkilökohtainen varaedustaja.  

Liitteenä nuorisovaltuuston nimeämispyyntö.

Ehdotus

Esittelijä

Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

 • nimetä tarvittaessa nuorisovaltuustoon aluehallituksen edustajan sekä hänelle henkilökohtaisen varahenkilön jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Asian esittely aluehallituksen 19.2.2024 pöytäkirjalla § 55.

Liitteenä nimeämispyyntö.

Ehdotus

Esittelijä

 • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

 • nimetä tarvittaessa nuorisovaltuustoon aluehallituksen edustajan sekä hänelle henkilökohtaisen varahenkilön jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi.

Päätös

Aluehallitus päätti

 • nimetä nuorisovaltuustoon aluehallituksen edustajan sekä hänelle henkilökohtaisen varahenkilön jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi kiertävällä osallistumisvuorolla seuraavasti:
  • Andersson Jari (vara Haapa-aho Olga) 
  • Haapa-aho Olga (vara Hanhela Milka)
  • Hanhela Milka (vara Hiltunen Kari-Matti)
  • Hiltunen Kari-Matti (vara Jarva Marko)
  • Jarva Marko (vara Järvinen Pekka)
  • Järvinen Pekka (vara Kaleva Lassi)
  • Kaleva Lassi (vara Kostiainen Leena)
  • Kostiainen Leena (vara Laine Hanna)
  • Laine Hanna (vara Laitinen Arja)
  • Laitinen Arja (vara Pylsy Katariina)
  • Pylsy Katariina (vara Siren Jouni)
  • Siren Jouni (vara Tanus Sari)
  • Tanus Sari (vara Andersson Jari)

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja teki ehdotuksen aluehallituksen jäsenien osallistumisesta nuorisovaltuuston kokouksiin: Aluehallituksen jäsenet osallistuvat nuorisovaltuuston kokouksiin sukunimeen perustuvassa aakkosellisessa järjestyksessä alkaen 21.3.2024. Osallistumisvuorot kiertävät kokous kerrallaan.

Nuorisovaltuuston kokouksiin osallistuvat aluehallituksen jäsenet ja varajäsenet:

 1. Andersson Jari (vara Haapa-aho Olga) 
 2. Haapa-aho Olga (vara Hanhela Milka)
 3. Hanhela Milka (vara Hiltunen Kari-Matti)
 4. Hiltunen Kari-Matti (vara Jarva Marko)
 5. Jarva Marko (vara Järvinen Pekka)
 6. Järvinen Pekka (vara Kaleva Lassi)
 7. Kaleva Lassi (vara Kostiainen Leena)
 8. Kostiainen Leena (vara Laine Hanna)
 9. Laine Hanna (vara Laitinen Arja)
 10. Laitinen Arja (vara Pylsy Katariina)
 11. Pylsy Katariina (vara Siren Jouni)
 12. Siren Jouni (vara Tanus Sari)
 13. Tanus Sari (vara Andersson Jari)


Hyväksyttiin yksimielisesti.

Jäsen Marko Jarva poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue,​ kirjaamo
Postiosoite: PL 272,​ 33101 Tampere
Käyntiosoite: G-rakennus, Nivelkatu 5,​ 1. krs,​ kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin kello 9.00–14.30.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös hyvinvointialueen sähköisessä asioinnissa:
www.pirha.fi/sahkoinen-asiointi (Asioi hallinnon kanssa).

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös,​ johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.
   

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.