Aluehallitus, kokous 11.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Aluehallituksen otto-oikeuden käyttäminen

Perustelut

Hyvinvointialuelain 97§:n mukaan aluehallitus, aluehallituksen puheenjohtaja, hyvinvointialuejohtaja ja hallintosäännössä määrätty hyvinvointialueen viranhaltija voivat ottaa aluehallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty aluehallituksen alaisen viranomaisen tai aluehallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. 

Hyvinvointialueen hallintosäännön 9 luvun mukaan asian ottamisesta aluehallituksen käsiteltäväksi voi päättää aluehallitus, aluehallituksen puheenjohtaja ja hyvinvointialuejohtaja. 

Hallintosäännön 10 luvun mukaan aluehallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava aluehallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista aluehallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätöspöytäkirjat ovat nähtävissä sähköisessä kokoustyötilassa (Pirre).

Jaostojen kokouspöytäkirjat ovat nähtävissä hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Asiakkuus- ja laatujaoston kokous 12.2.2024

Konserni- ja toimitilajaoston kokous 13.2.2024

Hyvinvointialuejohtaja
Yleishallinto:
§ 10/2024 Sisä-Suomen yhteistyöalueen tiedetoimikunnan nimeäminen vuosille 2024-2025, 29.02.2024
§ 8/2024 Valtuustoryhmien toiminnan tukeminen vuonna 2024, täydentäminen Vasemmistoliiton osalta, 26.02.2024
§ 9/2024 Pirkanmaan hyvinvointialueen sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman 2024 hyväksyminen, 26.02.2024

Hankintajohtaja
Hankinta:
§ 3/2024 Pirkanmaan hyvinvointialueen hankintaohjeen päivitys, 04.03.2024

Tukipalvelujohtaja
§ 4/2024 Mattotöiden puitejärjestely -hankinnan lisääminen vuoden 2024 hankintasuunnitelmaan, 01.03.2024

Hallintopalvelujohtaja
Yleishallinto:
§ 3/2024 SOTE 2T Tietoturvaosaamista sote-alalle, Tampereen ammattikorkeakoulun hanke, 26.02.2024

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • että ei käytä otto-oikeutta hyvinvointialuejohtajan, tukipalvelujohtajan, hallintopalvelujohtajan ja hankintajohtajan edellä mainittuihin ajalla 26.2.-4.3.2024 tekemiin päätöksiin,
     
  • että ei käytä otto-oikeutta jaostojen edellä mainittuihin ajalla 12.-13.2.2024 tekemiin päätöksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).