Aluehallitus, kokous 11.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Demokraattisen päätöksenteon kyselyn tulokset ja projektirakenne

5180/2024

Valmistelija

 • Vuokko Ylinen, HALLINTOJOHTAJA, vuokko.ylinen@pirha.fi
 • Jari Mäkäläinen, PROJEKTISUUNNITTELIJA, jari.makalainen@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialue selvitti marras-joulukuussa 2023 Demokraattisen päätöksenteon kyselyllä poliittisten luottamushenkilöiden näkemyksiä hyvinvointialueen nykyisestä päätöksentekorakenteesta, päätöksentekoon liittyvien vastuiden ja tehtävien jakautumisesta toimielinten välillä sekä hyvinvointialueen luottamushenkilöiden päättäjäkokemuksesta. Kysely on osa Uudistuvan hallinnon ja päätöksenteon ohjelman toimeenpanoa. Siihen vastasi yhteensä 78 henkilöä, joista 50 oli aluevaltuutettuja. 

Analyyttiset vastaukset sekä korkea vastaajamäärä osoittavat luottamushenkilöiden sitoutumista päätöksenteon kehittämiseen. Vastaajat näkivät nykyisessä päätöksenteon rakenteessa ja toimintatavoissa monia kehityskohteita. 

Työn merkityksen takia sekä tavoitteellisen ja suunnitelmallisen etenemisen turvaamiseksi kehittämistyö projektoidaan. Projektin tavoitteena on parantaa hyvinvointialueen demokraattisen päätöksenteon toimivuutta, selkeyttää toimielinten tehtäviä, vastuita ja asemaa osana päätöksenteon kokonaisuutta ja parantaa hyvinvointialueen luottamushenkilöiden päättäjäkokemusta. 

Tarve projektille perustuu edellä mainitun kyselyn tuloksiin sekä muihin havaintoihin päätöksenteon rakenteiden ja toimintatapojen kehittämistarpeista. Kehittämistyö toteutetaan siten, että kokonaisuuteen liittyvä valmistelu toteutuu aluevaltuuston edellyttämällä tavalla pääosin syyskuun loppuun mennessä.  

Hyvinvointialueen hallinnossa on valmisteltu alustava projektisuunnitelma. Esitettävä projektirakenne muodostuu luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuvasta ohjausryhmästä sekä sen määrittämien tavoitteiden ja ohjeistusten perusteella toimenpiteitä valmistelevasta valmisteluryhmästä.  Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii luottamushenkilö. Ohjausryhmä voi kutsua kokouksiaan varten asiantuntijasihteerin. Valmisteluryhmän puheenjohtajana toimii hallintopalvelujohtaja. 

Kevään 2024 työskentely jakautuu kolmeen päävaiheeseen. Projektin suunnittelu ja käynnistäminen sekä taustamateriaalien esittelyt on aloitettu helmikuun lopussa ja jatkuvat maaliskuussa. Huhtikuussa toteutetaan luottamushenkilöille suunnattu työpajojen sarja. Työpajojen tulosten analysointi, alustavien muutosehdotusten ja suositusten hahmottelu sekä syksyn työskentelyn täsmentäminen tapahtuu touko-heinäkuussa. Syksyllä toteutetaan kevään työskentelyn pohjalta toinen työpajakierros ja niiden tulosten pohjalta valmistellaan mahdolliset hallintosäännön muutokset aluevaltuuston hyväksyttäviksi. 

Aluehallitukselle esitetään, että se päättää käynnistää hyvinvointialueella kehittämisprojektin, jonka tavoitteena on valmistella demokraattiseen päätöksentekorakenteeseen liittyviä muutosehdotuksia ja toimintatapasuosituksia. 

Liitteenä demokraattisen päätöksenteon kyselyn raportti, tiivistelmä raportista, projektisuunnitelma sekä päätöksenteon kyselyn tulokset.

Ehdotus

Esittelijä

 • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää 

 • merkitä Demokraattisen päätöksenteon kyselyn tulokset tiedoksi 
   
 • hyväksyä liitteenä olevan projektisuunnitelman sisältämän ohjaus- ja valmistelurakenteen sekä
   
 • nimeää projektin ohjausryhmän luottamushenkilö- jäsenet ja valitsee heistä ohjausryhmän puheenjohtajan
   
 • vahvistaa ohjausryhmän viranhaltijajäseniksi hyvinvointialuejohtajan, konsernipalvelujohtajan sekä hallintojohtajan ja sen, että hallintojohtaja toimii ohjausryhmän varapuheenjohtajana. 

Päätös

Aluehallitus päätti

 • merkitä Demokraattisen päätöksenteon kyselyn tulokset tiedoksi 
   
 • hyväksyä liitteenä olevan projektisuunnitelman sisältämän ohjaus- ja valmistelurakenteen sekä
   
 • nimetä projektin ohjausryhmän luottamushenkilö- jäsenet ja valitsi heistä ohjausryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan:
  • Jari Andersson (KOK), puheenjohtaja
  • Roope Lehto (SDP), varapuheenjohtaja
  • Kari-Matti Hiltunen (KOK)
  • Johanna Loukaskorpi (SDP)
  • Sami Kymäläinen (PS)
  • Milka Hanhela (VAS)
  • Iiris Suomela (VIHR)
  • Petra Schulze-Steinen (KESK) 
  • Sirpa Pursiainen-Hautala (KD)
    
 • vahvistaa ohjausryhmän viranhaltijajäseniksi hyvinvointialuejohtajan, konsernipalvelujohtajan sekä hallintojohtajan ja sen, että hallintojohtaja toimii ohjausryhmän esittelijänä. 

Kokouskäsittely

Aluehallituksen jäsenet esittivät ohjausryhmän jäsenet seuraavasti:

Leena Kostiainen: Jari Andersson (KOK) pj, Kari-Matti Hiltunen (KOK)

Hanna Laine: Roope Lehto (SDP) vpj, Johanna Loukaskorpi (SDP)

Sari Tanus: Sirpa Pursiainen-Hautala (KD)

Milka Hanhela: Milka Hanhela (VAS)

Olga Haapa-aho: Iiris Suomela (VIHR)

Katariina Pylsy: Petra Schulze-Steinen (KESK) 

Lassi Kaleva: Sami Kymäläinen (PS)

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Leena Kostiainen teki muutosehdotuksen: "Varapuheenjohtajaksi nimetään toiseksi suurimman valtuustoryhmän edustaja." Kannatus: Hanna Laine. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Sari Tanus teki muutosehdotuksen: "Ohjausryhmän varsinaisille jäsenille nimetään varajäsenet." Lassi Kaleva kannatti ehdotusta. Tanus peruutti muutosehdotuksensa. 

Esittelijä muutti päätösehdotuksen viimeisen ponnen kuulumaan seuraavasti:

Aluehallitus päättää

 • vahvistaa ohjausryhmän viranhaltijajäseniksi hyvinvointialuejohtajan, konsernipalvelujohtajan sekä hallintojohtajan ja sen, että hallintojohtaja toimii ohjausryhmän esittelijänä. 

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue,​ kirjaamo
Postiosoite: PL 272,​ 33101 Tampere
Käyntiosoite: G-rakennus, Nivelkatu 5,​ 1. krs,​ kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin kello 9.00–14.30.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös hyvinvointialueen sähköisessä asioinnissa:
www.pirha.fi/sahkoinen-asiointi (Asioi hallinnon kanssa).

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös,​ johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.
   

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.