Aluehallitus, kokous 11.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Hankintaoikaisuvaatimus henkilöstövuokrauksen hankintaan vuosille 2024-2026, osa-alue 16-18

13543/2023

Valmistelija

  • Emilia Ala-Maakala, emilia.ala-maakala@tuomi.fi

Perustelut

Lisätietoja päätöksestä

Suunnittelija Anna Lahti, anna.p.lahti@pirha.fi
Hankintajohtaja Anniina Tirronen, anniina.tirronen@pirha.fi

Hankintapäätös § 28/2023

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus teki 29.01.2024 päätöksen § 28 diaarinro 13543/2023 henkilöstövuokrauksen hankinnasta vuosille 2024–2026.

Tuomi Logistiikka Oy lähetti Pirkanmaan hyvinvointialueen toimeksiannosta 27.11.2023 julkaistavaksi HILMA-palveluun hankintailmoituksen ”Sisäinen kilpailutus (DPS): Henkilöstövuokraus vuosille 2024–2026”. Hankinnan kohteena on henkilöstövuokrauspalvelut Pirkanmaan hyvinvointialueen järjestämiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tarjouspyyntöön lähetettiin julkaistavaksi korjausilmoitus 8.12.2023, jolla hankintayksikkö korjasi tarjouspyynnön liitettä 4 Kertoimet ja lisät sekä liitteen 2 Palvelukuvaus kohtaa 5.2. Lääkehoidon osaamisen varmistaminen. Kyseessä on hankintalain (1397/2016) liitteen E mukainen sosiaali- ja terveyspalvelujen kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettelynä on hankintalain mukainen menettely. Tarjouspyyntö liitteineen oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka. Hankinta on jaettu 31 osa-alueeseen.

Sopimuskausi on 1.3.2024-28.2.2026. Hankinnan kohteena olevia palveluita siirtyy hankintasopimuksen piiriin sitä mukaa kun Tilaajan aikaisemmat sopimukset päättyvät. Sopimusta on mahdollista jatkaa toistaiseksi voimassa olevalla optiokaudella. Tilaaja tekee option käytöstä erillisen päätöksen.

Hankinnan arvonlisäveroton vuosiarvo on sitoumuksetta noin 30 000 000 euroa ja noin 120 000 000 euroa sopimuskauden aikana sisältäen option. Hankinta ei sisällä määrä- tai vähimmäisostovelvoitteita.

Tarjouksen jätti määräaikaan 18.12.2023 klo 12.00 mennessä 77 markkinatoimijaa.

Suurin osa hankintamenettelyä koskevista soveltuvuusvaatimuksista tarkistettiin jo osana ehdokkaiden osallistumishakemusten hyväksymistä.

Julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) 132 § 1 momentissa säädetään hankintaoikaisun tekemisestä. Hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin. Edellä mainitun lain 133 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta.

Hoivateho Palvelut Oy on 08.02.2024 tehnyt hankintapäätöksestä hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen. Hankintaoikaisun vireille tulosta on ilmoitettu niille, joita asia koskee. Hankintaoikaisua koskeva vaatimus on tämän päätöksen liitteenä.

Hoivateho Palvelut Oy:n hankintaoikaisuvaatimus

Hankintaoikaisuvaatimuksessaan Hoivateho Palvelut Oy (jäljempänä Hoivateho) pyytää, että Hoivateho voi peruuttaa tarjouksensa osa-alueista 16, 17 ja 18.

Hankintayksikön lausuma

Saapuneen hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta Tuomi Logistiikka Oy on tarkastanut hankinnan dokumentit uudelleen.

Hankintayksikkö toteaa, että hankintalain periaatteiden mukaan tarjous sitoo tarjoajaa eikä Hoivateho voi muuttaa tai peruuttaa tarjoustaan. On selvää, että tarjoajalla on vastuu tarjouksen huolellisesta perehtymisestä, tutustumisesta ja tarjouksen tekemisestä.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tarjous sitoo tarjoajaa.

Tapauksessa MAO 639/2017 markkinaoikeus totesi muun muassa, että koska voittaneen tarjoajan tarjous ei ole sisältänyt mitään hankinnan kohteena olevien tuotteiden tarjouspyynnön vastaisuuteen viittaavaa, ei hankintayksiköllä ole hankintapäätöstä tehdessään ollut perusteltua syytä epäillä voittaneen tarjoajan tarjouksen olevan miltään osin tarjouspyynnön vastainen. Hankintayksikkö on hankintapäätöstä tehdessään voinut luottaa tarjottujen tuotteiden olleen tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla tarjouspyynnön mukaisia. Voittanut tarjoaja on puolestaan täyttämällä tarjouslomakkeen sitoutunut siihen, että sen tarjoamat tuotteet täyttävät tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset. Näin hankintayksikkö ei ole toiminut hankintasäännösten vastaisesti, kun se on hyväksynyt voittaneen tarjoajan tarjouksen. Edelleen markkinaoikeus on todennut, että on tarjoajan vastuulla, että määräaikana jätetty tarjous on sisällöltään oikea. Valituksen hyväksyminen tarkoittaisi, että vastoin vakiintunutta oikeuskäytäntöä yhtäältä hankintayksiköllä ei olisi oikeutta luottaa tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamiin tietoihin, ja toisaalta, että vastuu tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamien tietojen paikkaansa pitävyydestä siirtyisi tarjoajalta hankintayksikölle.

Ratkaisussa MAO 93/17 markkinaoikeus katsoi, että annettu tarjous sitoo tarjoajaa ja hankintayksiköllä on toisaalta lähtökohtaisesti oikeus luottaa siinä annettujen tietojen paikkansa pitävyyteen. Hankintamenettelyn lähtökohtana on tarjousten lopullisuus. Markkinaoikeus totesi, että tarjouskilpailussa menettelyn perustana on, että tarjoajat antavat tarjouksensa ja hinnoittelevat sen toisista tarjoajista riippumatta.

Hankintalain periaatteiden mukaan tarjous sitoo tarjoajaa eikä Hoivateho siten voi muuttaa tai peruuttaa tarjoustaan tarjousten jättöajan päätyttyä.

Asiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Toimielimen päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi Pirkanmaan hyvinvointialueen päätöksenteon avoimuutta koskevien ohjeiden mukaisesti esityslistan julkaisun myötä. Tarjousasiakirjat tulevat yleisesti julkisiksi, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Asiakirjapyynnöt tulee osoittaa osoitteeseen hankintapalvelut@tuomi.fi.

Muutoksenhaku

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallituksen hankintaoikaisua koskevaan päätökseen ei voi hakea muutosta. Julkisista hankinnoista annetun lain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta hallinto-oikeudesta kuntalain (410/2015) eikä lain oikeudenkäynneistä hallintoasioissa (808/2019) nojalla.

Päätöksen peruste

Hyvinvointialueen hallintosäännön 62 § mukaan aluehallitus päättää palveluhankinnoista, joiden arvo ylittää 30 miljoonaa euroa. Oikeus tilauksen tekemiseen palvelusopimuksen perusteella määräytyy hallinto- ja toimintasääntöjen sekä hankinta- ja sopimushallintaohjeiden mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • hylätä Hoivateho Palvelut Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen esityksen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Arja Laitinen ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyssä (HL 28 § 1 mom 5 kohta, Hyvinvointiala HALI ry:n toimitusjohtaja) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyys todettiin.

Kokouskäsittely

Sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmanen kertoi §:n 77 ja 78 sisällöistä.

Tiedoksi

Osa-alueen 16-18 Tarjoajat, Hankintaa valmistellut työryhmä, Tuomi Logistiikka, Eeva Torppa-Saarinen, Juha Kinnunen, Titta Pelttari, Päivi Tryyki, Petteri Paavola, Taru Kuosmanen, Paula Paavilainen, palveluhankinnat@pirha.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).