Aluehallitus, kokous 11.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Hankintaoikaisuvaatimus henkilöstövuokrauksen hankintaan vuosille 2024-2026, osa-alue 29

13543/2023

Valmistelija

  • Emilia Ala-Maakala, emilia.ala-maakala@tuomi.fi

Perustelut

Lisätietoja päätöksestä

Suunnittelija Anna Lahti, anna.p.lahti@pirha.fi
Hankintajohtaja Anniina Tirronen, anniina.tirronen@pirha.fi

Hankintapäätös § 28

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus teki 29.01.2024 päätöksen § 28 diaarinro 13543/2023 henkilöstövuokrauksen hankinnasta vuosille 2024–2026.

Tuomi Logistiikka Oy lähetti Pirkanmaan hyvinvointialueen toimeksiannosta 27.11.2023 julkaistavaksi HILMA-palveluun hankintailmoituksen ”Sisäinen kilpailutus (DPS): Henkilöstövuokraus vuosille 2024–2026”. Hankinnan kohteena on henkilöstövuokrauspalvelut Pirkanmaan hyvinvointialueen järjestämiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tarjouspyyntöön lähetettiin julkaistavaksi korjausilmoitus 8.12.2023, jolla hankintayksikkö korjasi tarjouspyynnön liitettä 4 Kertoimet ja lisät sekä liitteen 2 Palvelukuvaus kohtaa 5.2. Lääkehoidon osaamisen varmistaminen. Kyseessä on hankintalain (1397/2016) liitteen E mukainen sosiaali- ja terveyspalvelujen kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettelynä on hankintalain mukainen menettely. Tarjouspyyntö liitteineen oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka. Hankinta on jaettu 31 osa-alueeseen.

Sopimuskausi on 1.3.2024-28.2.2026. Hankinnan kohteena olevia palveluita siirtyy hankintasopimuksen piiriin sitä mukaa kun Tilaajan aikaisemmat sopimukset päättyvät. Sopimusta on mahdollista jatkaa toistaiseksi voimassa olevalla optiokaudella. Tilaaja tekee option käytöstä erillisen päätöksen.

Hankinnan arvonlisäveroton vuosiarvo on sitoumuksetta noin 30 000 000 euroa ja noin 120 000 000 euroa sopimuskauden aikana sisältäen option. Hankinta ei sisällä määrä- tai vähimmäisostovelvoitteita.

Tarjouksen jätti määräaikaan 18.12.2023 klo 12.00 mennessä 77 markkinatoimijaa.

Suurin osa hankintamenettelyä koskevista soveltuvuusvaatimuksista tarkistettiin jo osana ehdokkaiden osallistumishakemusten hyväksymistä.

Julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) 132 § 1 momentissa säädetään hankintaoikaisun tekemisestä. Hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin. Edellä mainitun lain 133 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta.

Hyvän Hoidon Palvelut Oy on 07.02.2024 tehnyt hankintapäätöksestä hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen. Hankintaoikaisun vireille tulosta on ilmoitettu niille, joita asia koskee. Hankintaoikaisua koskeva vaatimus on tämän päätöksen liitteenä.

Hyvän Hoidon Palvelut Oy:n hankintaoikaisuvaatimus

Hyvän Hoidon Palvelut Oy (jäljempänä Hyvän Hoidon Palvelut) viittaa hankintaoikaisuvaatimuksessaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annettuun lakiin (612/2021) ja huomauttaa, että yksityisellä palveluntuottajalla tulee olla riittävä osaaminen ja resurssit palvelujen tuottamiseen. Lisäksi hänellä tulee olla määrätty vastuuhenkilö varmistamassa laissa säädettyjen vaatimusten täyttyminen toiminnassa.

Hyvän Hoidon Palvelut katsoo, ettei hankinnan osa-alueessa 2. sijalle sijoittunut Koru & Lahjaliike Hopea-Aitta täytä lain edellyttämiä vaatimuksia ja on siten virheellisesti valittu. Hyvän Hoidon Palvelut vaatii, että Koru & Lahjaliike Hopea-Aitta hylätään osa-alueen 29 osalta, sillä elinkeinonharjoittajalla ei ole näyttää riittävää osaamista ja resursseja tai aiempia näyttöjä hankinnan kohteena olevien palvelujen tuottamiseksi tai toimittamiseksi. Hyvän Hoidon Palvelujen mukaan Koru & Lahjaliike Hopea-Aitta ei kuulu työnantajarekisteriin ja elinkeinonharjoittaja on harjoittanut korujen myyntiä viimeksi vuonna 2020, joten sillä ei ole näyttöjä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta tarjouspyynnön mukaisesti.

Hankintayksikön lausuma

Saapuneen hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta Tuomi Logistiikka Oy on tarkastanut hankinnan dokumentit uudelleen.

Hankintayksikkö toteaa, että suurin osa hankintamenettelyä koskevista soveltuvuusvaatimuksista tarkistettiin jo osana ehdokkaiden osallistumishakemusten hyväksymistä. Tarjouspyynnöllä ei ole vaadittu aiempaa näyttöä tai referenssiä hankinnan toteuttamiseen. Hankintayksikkö huomauttaa, ettei hankinta sisällä määrä- tai vähimmäisostovelvoitetta tai toimitustakuuta eikä yksityisiä elinkeinonharjoittajia ole rajattu pois hankinnan toteuttamisesta. Tarjoaja on voinut tarjota palveluja tietylle alueelle Pirkanmaalla toimipaikkansa mukaan.

Lopuksi hankintayksikkö toteaa, että hankintayksikkö on varmistanut, että kaikki tarjoajat täyttävät sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) mukaiset vaatimukset. Hankintayksikkö on varmistunut Koru & Lahjaliike Hopea-Aitan soveltuvuudesta jo ennen dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä. Koru & Lahjaliike Hopea-Aitta on osallistumishakemuksessaan antanut hankintayksikölle hyväksyttävän selvityksen koskien työnantajarekisteriä.

Hankintayksikkö ei näin ollen ole menetellyt virheellisesti tarjousvertailua suorittaessaan tai hankintapäätöstä tehdessään.

Asiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Toimielimen päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi Pirkanmaan hyvinvointialueen päätöksenteon avoimuutta koskevien ohjeiden mukaisesti esityslistan julkaisun myötä. Tarjousasiakirjat tulevat yleisesti julkisiksi, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Asiakirjapyynnöt tulee osoittaa osoitteeseen hankintapalvelut@tuomi.fi.

Muutoksenhaku

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallituksen hankintaoikaisua koskevaan päätökseen ei voi hakea muutosta. Julkisista hankinnoista annetun lain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta hallinto-oikeudesta kuntalain (410/2015) eikä lain oikeudenkäynneistä hallintoasioissa (808/2019) nojalla.

Päätöksen peruste

Hyvinvointialueen hallintosäännön 62 § mukaan aluehallitus päättää palveluhankinnoista, joiden arvo ylittää 30 miljoonaa euroa. Oikeus tilauksen tekemiseen palvelusopimuksen perusteella määräytyy hallinto- ja toimintasääntöjen sekä hankinta- ja sopimushallintaohjeiden mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • hylätä Hyvän Hoidon Palvelut Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen esityksen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Arja Laitinen ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyssä (HL 28 § 1 mom 5 kohta, Hyvinvointiala HALI ry:n toimitusjohtaja) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyys todettiin.

Kokouskäsittely

Varajäsen Ulla Kampman poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen. 

Tiedoksi

Osa-alueen 29 tarjoajat Hankintaa valmistellut työryhmä Tuomi Logistiikka Eeva Torppa-Saarinen Juha Kinnunen Titta Pelttari Päivi Tryyki Petteri Paavola Taru Kuosmanen Paula Paavilainen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).