Aluehallitus, kokous 11.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Hyvinvointialueen ostopalvelujen kokonaisuutta tarkasteleva työryhmä

5181/2024

Valmistelija

 • Vuokko Ylinen, HALLINTOJOHTAJA, vuokko.ylinen@pirha.fi
 • Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA, juhani.sand@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueella ostopalvelujen kokonaisuus (1 560 miljoonaa euroa ja 57 % koko taloudesta) on koko toiminnan volyymistä erittäin merkittävä. Ostopalvelujen kustannuskehitys on ollut poikkeuksellisen nopeaa ja asettaa suuria haasteita talouden hallinnalle valtionvaraministeriön asettamassa talouden raamissa. Vuoden 2023 alustavat tilinpäätösluvut osoittavat ostopalveluiden talouden ylitystä peräti 140 M€ alkuperäiseen talousarvioon nähden.

Sosiaali- ja terveyshuollon järjestämislain mukaisesti ( 8 §) palvelujen järjestäjän on varmistettava kaikissa olosuhteissa riittävä oman tuotannon osuus kaikissa palveluissa. Pirkanmaalla eräiden palvelujen, erityisesti erityisryhmien asumispalveluiden kokonaisuuksien osalta on tarpeen arvioida, täyttyykö lainsäädännön vaade oman tuotannon osuudesta.

Talousarviossa 2024 on tavoitteena vähentää ostopalveluiden määrää hyvin merkittävästi.

Edellä mainitut näkökulmat huomioiden on tarpeen asettaa laaja-alainen työryhmä, jonka tavoitteena on:

 1. Kuvata ostopalveluiden käyttö kustannus- ja trenditietoineen sekä asiakaspalveluiden että tukipalveluiden kokonaisuuksissa
 2. Etsiä ja kuvata keskeisimmät syyt kustannuskasvulle sekä talousarvion ylityksille
 3. Kuvata keskeisimmät ongelmat ostopalveluiden johtamisessa, sekä tehdä tarvittavat muutosehdotukset
 4. Arvioida, onko hankintatoimen ja ostopalveluiden välinen työnjako oikea suhteessa asetettuihin ostopalveluiden vähentämistavoitteisiin
 5. Tehdä konkreettinen suunnitelma ostopalveluiden käytön ja kustannusten vähentämiseksi sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä
 6. Pohtia, miten yhteensovitetaan strateginen monituottajuus ja kokonaiskustannusten nykyistä parempi hallinta

 
Työryhmän jäsenet:

 • Marina Erhola, puheenjohtaja
 • Juhani Sand, varapuheenjohtaja
 • Pasi Virtanen
 • Juha Vasala
 • Taru Kuosmanen
 • Pekka Erola
 • Juha Kinnunen

 

Työryhmä voi kuulla työskentelyn tukena tarvittavia asiantuntijoita. Työryhmä nimeää sihteerin. 

Työryhmä raportoi aluehallitukselle ja valmistelee ensimmäisen koosteen työnsä tuloksista konkreettisine toimenpide-ehdotuksineen 30.5.2024 mennessä. Työryhmä tekee tarvittaessa linjauksia ja valmistelee päätösehdotuksia, joita voidaan toimeenpanna työn kuluessa hallintosäännön mukaisin toimivaltuuksin.

Toimikausi 11.3. - 30.9.2024.

Ehdotus

Esittelijä

 • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää 

 • asettaa ostopalvelujen kokonaisuutta, käyttöä ja kustannusten vähentämistä selvittävän ja muutosehdotuksia valmistelevan työryhmän esittelytekstin mukaisesti ajalle 11.3.-30.9.2024 ja
   
 • edellyttää, että aluehallitukselle raportoidaan työn tuloksista ensimmäisen kerran 30.5.2024 mennessä. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Jäsenet Pekka Järvinen, Olga Haapa-aho ja Katariina Pylsy liittyivät kokoukseen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue,​ kirjaamo
Postiosoite: PL 272,​ 33101 Tampere
Käyntiosoite: G-rakennus, Nivelkatu 5,​ 1. krs,​ kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin kello 9.00–14.30.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös hyvinvointialueen sähköisessä asioinnissa:
www.pirha.fi/sahkoinen-asiointi (Asioi hallinnon kanssa).

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös,​ johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.
   

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.