Aluehallitus, kokous 11.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Jäsenen vaihtuminen konserni- ja toimitilajaostossa

4195/2024

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Vilma Kiilunen, HALLINTOLAKIMIES, vilma.kiilunen@pirha.fi

Perustelut

Sinikka Torkkola (VAS) on 14.2.2024 kirjaamoon saapuneella ilmoituksella pyytänyt eroa konserni- ja toimitilajaoston jäsenyydestä. Eropyyntö on liitteenä.

Hyvinvointialuelain 75 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Hallintosäännön 10a §:n 8-kohdan mukaan aluehallitus päättää jäsenten valitsemisesta hallituksen jaostoihin. 

Ehdotus

Esittelijä

Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

 • myöntää eron Sinikka Torkkolalle konserni- ja toimitilajaoston jäsenyydestä ja
   
 • valita varsinaisen jäsenen konserni- ja toimitilajaostoon eronneen jäsenen tilalle.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Jäsen Milka Hanhela esitti, että asia jätetään pöydälle. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

 • Vilma Kiilunen, HALLINTOLAKIMIES, vilma.kiilunen@pirha.fi

Perustelut

Asian esittely aluehallituksen 19.2.2024 pöytäkirjalla § 59.

Liitteenä eronpyyntö.

Ehdotus

Esittelijä

 • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

 • myöntää eron Sinikka Torkkolalle konserni- ja toimitilajaoston jäsenyydestä,
   
 • valita uuden jäsenen konserni- ja toimitilajaostoon eronneen jäsenen tilalle,
   
 • tarkastaa pykälän kokouksessa.

Päätös

Aluehallitus päätti

 • myöntää eron Sinikka Torkkolalle konserni- ja toimitilajaoston jäsenyydestä,
   
 • valita Katja Kotalammen uudeksi jäseneksi konserni- ja toimitilajaostoon eronneen jäsenen tilalle,
   
 • tarkastaa pykälän kokouksessa.

Kokouskäsittely

Jäsen Milka Hanhela esitti konserni- ja toimitilajaoston uudeksi jäseneksi Katja Kotalampea. Hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue,​ kirjaamo
Postiosoite: PL 272,​ 33101 Tampere
Käyntiosoite: G-rakennus, Nivelkatu 5,​ 1. krs,​ kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin kello 9.00–14.30.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös hyvinvointialueen sähköisessä asioinnissa:
www.pirha.fi/sahkoinen-asiointi (Asioi hallinnon kanssa).

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös,​ johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.
   

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.