Aluehallitus, kokous 11.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Hallintosäännön 132 §:n mukaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.  

Hallintosäännön 125 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa ilmoitetaan kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.  

Kokouskutsu lähetetään ensisijaisesti sähköisellä viestillä vähintään viisi (5) kalenteripäivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Edellä mainitusta määräajasta voidaan poiketa, jos asian kiireellisyys sitä vaatii. 

Varsinainen kokouskutsu ja esityslista aluehallituksen kokoukseen 11.3.2024 on toimitettu sähköisesti 6.3.2024. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 6.3.2024 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 6.3.2024.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus kokouksen ajaksi konsernipalvelujohtaja Juhani Sandille, sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmaselle, talouspalvelujohtaja Mikko Hannolalle sekä hallintoassistentti Emilia Tommiselle.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja ehdotti, että otetaan lisäpykälä § 90 Hyvinvointialuejohtajan ajankohtaiset asiat käsittelyyn. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Käsittelyjärjestystä muutettiin niin, että § 90 käsiteltiin §:n 69 jälkeen. Hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).