Aluehallitus, kokous 11.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Lausuntopyyntö - HE: laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta

4571/2024

Valmistelija

  • Vuokko Ylinen, HALLINTOJOHTAJA, vuokko.ylinen@pirha.fi
  • Paula Paavilainen, VASTAAVA HALLINTOPÄÄLLIKKÖ, paula.paavilainen@pirha.fi

Perustelut

Sisäministeriön maahanmuutto- osasto pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi koskien kansainvälistä suojelua hakevalle, tilapäistä suojelua saavalle ja ihmiskaupan uhrille, jolla ei ole kotikuntaa myönnettävän vastaanottorahan ja käyttörahan tarkistamista (SM036:00/2023). Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annettua lakia. 

Lausuntopyynnön mukaan vastaanottodirektiivi edellyttää vastaanottorahan sitomista kansalliseen sosiaaliturvaan. Esityksessä vastaanottorahan määrä ehdotetaan laskettavaksi sille tasolle, joka on mahdollista suhteessa kansalliseen sosiaaliturvaan. Kansallisen sosiaaliturvan vertailukohdaksi ehdotetaan kiireellistä toimeentulotukea, jota myönnetään välttämättömän toimeentulon ja huolenpidon turvaamiseksi esimerkiksi tilapäisesti Suomessa oleskeleville. Esitys on valmisteltu väliaikaisena. Tarkoituksena on varmistaa, että vastaanottorahan perusosan määrä ei vastaanottorahaan kohdistuvan indeksijäädytyksen seurauksena laske kiireellisen toimeentulotuen alle. Vastaanottorahan määrä arvioidaan uudelleen keväällä 2024 käynnistyvän vastaanottolain uudistamishankkeen aikana. Pysyvämpi muutos on mahdollista valmistella, kun hallitusohjelman mukainen toimeentulotukilain kokonaisuudistus etenee ja toimeentulotukea koskevat muutokset ovat tiedossa. Esitys liittyy valtion vuoden 2024 lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Laki olisi voimassa 31.12.2025 asti. 

Vastaanottorahan ehdotetut euromäärät ilmenevät hallituksen esityksen liitteestä (sivut 54 ja 55) "Rinnakkaisteksti". Käsityksemme mukaan voimassa olevan ja ehdotetun lakitekstin tekstisarakkeet ovat vaihtaneet paikkaansa.

Lausunnon sisältö on valmisteltu avopalvelujen palvelulinjalla työikäisten sosiaalipalveluissa. 

Lausuntopyyntö on pykälän liitteenä. Lausuntoluonnos tallennetaan kokousalustalle perjantaina 8.3.2024. Lausunnon määräaika 13.3.2024. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • antaa liitteenä olevan lausunnon sisäasianministeriölle,
     
  • tarkastaa pykälän kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Yliopiston edustaja Tapio Visakorpi poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).