Aluehallitus, kokous 11.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Testamenttilahjoitus

6080/2024

Valmistelija

 • Vilma Kiilunen, HALLINTOLAKIMIES, vilma.kiilunen@pirha.fi
 • Pia Lepistö, HALLINTOASSISTENTTI, pia.lepisto@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialue on saanut testamenttilahjoituksen, joka on 29.2.2024 laaditun perukirjan mukaan yli 100 000 euroa. Testamentti ja perukirja ovat oheismateriaalina (salassa pidettävä). 

Aluehallitus päättää yleistoimivaltaansa perustuen yli 100 000 euron arvoisen perinnön tai lahjoituksen vastaanottamisesta hyvinvointialueelle ja perinnön tai lahjoituksen toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä sekä varojen käytöstä. 

Perinnönjättäjä on 12.10.2023 allekirjoittamassaan testamentissaan määrännyt kaikki omaisuutensa, kun siitä ensin on vähennetty hautajaiskulut ja muut erääntyvät maksut, menevä Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) lasten veri- ja syöpätautien yksikössä hoidettavana olevien lasten hyväksi. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

 • ottaa kiitollisuudella vastaan testamenttilahjoituksen,
   
 • valtuuttaa hallintojohtajan tai hänen määräämänsä edustamaan Pirkanmaan hyvinvointialuetta testamenttilahjoituksen vastaanottamiseen ja hoitamiseen ja mahdollisiin kuolinpesän omaisuuden realisointiin liittyvissä toimenpiteissä,
   
 • tarkastaa pykälän kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

 • Lassi Kaleva, Hanna Laine, Tapio Visakorpi, Jari Andersson, Milka Hanhela ja Juhani Sand ilmoittivat olevansa esteellisiä asian käsittelyssä (HL 28 § 1 mom 5 kohta, Tays tukisäätiön hallituksen jäsenyys) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyydet todettiin.

Kokouskäsittely

Jäsen Marko Jarva liittyi kokoukseen.

Jäsenet Lassi Kaleva, Hanna Laine, Jari Andersson, Milka Hanhela, yliopiston edustaja Tapio Visakorpi ja konsernipalvelujohtaja Juhani Sand ilmoittivat olevansa esteellisiä asian käsittelyssä.

Varajäsenet Leena Mankkinen ja Veikko Vallin saapuivat kokoukseen asian käsittelyn ajaksi ja poistuivat päätöksenteon jälkeen.

Päätöksenteon jälkeen ilmeni, että jäsenet Pekka Järvinen, Katariina Pylsy ja Olga Haapa-aho eivät olleet ehtineet liittyä kokoukseen etäyhteydellä asian käsittelyn aikana. Puheenjohtajan esityksestä aluehallitus käsitteli asian uudelleen § 73 jälkeen. 

Edellä mainitut esteelliset jäsenet poistuivat kokouksesta. Varajäsenet Veikko Vallin ja Ida Leino liittyivät kokoukseen uudelleen käsittelyn ajaksi. Vallin poistui päätöksenteon jälkeen.

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue,​ kirjaamo
Postiosoite: PL 272,​ 33101 Tampere
Käyntiosoite: G-rakennus, Nivelkatu 5,​ 1. krs,​ kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin kello 9.00–14.30.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös hyvinvointialueen sähköisessä asioinnissa:
www.pirha.fi/sahkoinen-asiointi (Asioi hallinnon kanssa).

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös,​ johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.
   

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.