Aluehallitus, kokous 11.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Yhteistoimintaneuvottelujen tulokset

20878/2023

Valmistelija

 • Vuokko Ylinen, HALLINTOJOHTAJA, vuokko.ylinen@pirha.fi
 • Vesa Koskinen, PALVELUSSUHDEPÄÄLLIKKÖ, vesa.koskinen@pirha.fi
 • Katja Vihusaari, HR-PALVELUPÄÄLLIKKÖ, katja.vihusaari@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti 18.12.2023 (§ 374):

 • käynnistää Pirkanmaan hyvinvointialueen lasten, nuorten ja perheiden palvelujen, suun terveydenhuollon, kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnan sekä vammaissosiaalityön ja avokuntoutuksen henkilöstöä (työ- ja virkasuhteiset) koskevat yhteistoimintaneuvottelut, jotka voivat johtaa henkilöstön vähentymiseen. Edellä mainittua henkilöstöä koskevat toiminnan uudelleenjärjestelyt voivat vaikuttaa osaltaan myös tukipalveluhenkilöstön toimintaan ja määrään.
   
 • että edellä mainitun lisäksi on harkittava uudelleenjärjestelyjä, jotka voivat johtaa mahdollisiin tehtävien lakkauttamisiin, tarjolla olevan työmäärän vähentymiseen (mahdolliset irtisanomiset tai osa-aikaistamiset), palvelussuhteen ehtojen muutoksiin ja palvelussuhteen olennaisten ehtojen muutoksiin irtisanomisperusteella, jotka voivat tarkoittaa palvelussuhteen päättymistä työntekijän/viranhaltijan kieltäytyessä mahdollisista muutoksista. Arviolta nämä irtisanomisperusteiset toimenpiteet voivat kohdistua edellä mainittujen palveluverkkoselvitysten piirissä olevan Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstön osalta yhteensä enintään 3500 henkilötyövuoteen.
   
 • valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan ja konsernipalveluiden johtajan antamaan kirjallisen neuvotteluesityksen yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseksi.
   
 • nimetä työnantajan edustajat yhteistoimintaneuvotteluihin seuraavasti:
  • pääneuvottelijat konsernipalveluiden johto Juhani Sand ja Vuokko Ylinen
  • tehtäväalueiden johto: sote-palvelulinja Taru Kuosmanen ja Juha Kinnunen, tukipalvelut Pekka Erola ja Petteri Paavola, konsernipalvelut ja strateginen ohjaus Pasi Virtanen ja Taina Niiranen ja edellä mainittujen ollessa estyneenä, heidän varahenkilönsä
  • asiantuntijoina palvelussuhdepäälliköt Mira Snellman ja Vesa Koskinen, palvelulinjajohtajat Eeva Torppa-Saarinen, Päivi Tryyki ja Titta Pelttari ja edellä mainittujen ollessa estyneenä, heidän varahenkilönsä
  • lisäksi tarvittaessa voidaan neuvotteluihin kutsua muita työnantajaedustajia asiantuntijoiksi

 

Lisäksi Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti 15.1.2024 (§ 8):

 • täydentää päätöstään 18.12.2023 § 374 siten, että se käynnistää lisäksi ikäihmisten ja vammaisten päiväaikaista toimintaa ja asumispalveluja, ikäihmisten lyhytaikaishoivaa, lähitoritoimintaa sekä yleisiä hallinnollisia tehtäviä ja mahdollisesti asiakasmaksutoimiston henkilöstöä (työ- ja virkasuhteiset) koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Käynnistettävät yhteistoimintaneuvottelut voivat johtaa henkilöstön vähentymiseen. Edellä mainittua henkilöstöä koskevat toiminnan uudelleenjärjestelyt voivat vaikuttaa osaltaan myös tukipalveluhenkilöstön toimintaan ja määrään.
   
 • että edellä mainitun lisäksi on harkittava uudelleenjärjestelyjä, jotka voivat johtaa mahdollisiin tehtävien lakkauttamisiin, tarjolla olevan työmäärän vähentymiseen (mahdolliset irtisanomiset tai osa-aikaistamiset), palvelussuhteen ehtojen muutoksiin ja palvelussuhteen olennaisten ehtojen muutoksiin irtisanomisperusteella, jotka voivat tarkoittaa palvelussuhteen päättymistä työntekijän/viranhaltijan kieltäytyessä mahdollisista muutoksista. Arviolta nämä irtisanomisperusteiset toimenpiteet voivat kohdistua tässä täydennetyssä päätöksessä tarkoitettujen ohjelmien piirissä olevan Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstön osalta yhteensä enintään 2 800 henkilötyövuoteen.
   
 • todeta, että hyvinvointialuejohtajan ja konsernipalvelujohtajan 8.1.2024 antama kirjallinen neuvotteluesitys ja neuvottelukutsu yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseksi koskee myös tällä päätöksellä täydennettyjen toimintojen piirissä olevaa henkilöstöä. 
   
 • todeta, että työnantajan edustajat ja asiantuntijat yhteistoimintaneuvotteluihin on määrätty aluehallituksen päätöksessä 18.12.2023 § 374.  

 

Päätöksen 18.12.2023 perusteluissa todettiin, että henkilöstön sijoittumista, määrää, työtehtäviä, organisaatiota ja sen rakennetta on syytä tarkastella palveluverkkouudistuksen nyt edetessä. Tarkastelun kohteena ovat Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden verkko, Suun terveydenhuollon verkko, Avokuntoutuksen verkko ja Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta sekä vammaissosiaalityö. Tarkastelu kohdentuu pääosin kolmelle palvelulinjalle.

Päätöksen perusteluissa on mainittu, että pidemmän tähtäimen tavoitteena on oman, vakituisen henkilöstön suhteellisen määrän lisääminen ja henkilöstön vuokrauksen merkittävä vähentäminen. Edelleen on todettu, että strateginen monituottajuus jatkuu ja sitä edelleen kehitetään aiemmin hyväksyttyjen linjausten mukaisesti.

Yhteistoimintaneuvotteluiden aloittamista koskevassa päätöksessä on tuotu esille, että ensivaiheessa tarkastetaan erityisesti:

 1. mahdolliset päällekkäisyydet toiminnassa
 2. tehtävät, jotka eivät ole lakisääteisiä
 3. tehtävät, joihin kohdistuu muutoksia etenevän palvelureformin myötä vuonna 2024
 4. hallinnolliset sekä työnjohdolliset tehtävät, joista voidaan vapauttaa tai siirtää työpanosta varsinaiseen asiakas- ja potilastyöhön
 5. palvelureformiin liittymätön hankkeisiin sitoutuva työpano

Työvoiman käytön vähentämistä ja talouden sopeuttamista koskevat yhteistoimintaneuvottelut aloitettiin 15.1.2024 ja kutsu/esitys yhteistoimintaneuvotteluihin toimitettiin 8.1.2024 sekä henkilöstöä edustaville järjestöille että TE-toimistoon. 

Yhteistoimintaneuvotteluja käytiin kuusi kertaa 15.1.2024 alkaen ja neuvotteluja käytiin yhteistoimintalain edellyttämä vähintään 6 kuusi viikkoa ajanjaksolla 15.1.-4.3.2024. Yhteistoimintaneuvotteluiden aikana on henkilöstö voinut tuoda esille ehdotuksia mahdollisista vaihtoehtoisista säästöistä ja/tai toiminnallisista muutoksista.

Kuten yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista koskevassa päätöksessä on todettu, on yhteistoimintamenettelyllä pyritty turvaamaan henkilöstön vaikutusmahdollisuudet lain piirissä olevissa työnantajan päätösasioissa. Suunniteltuja muutoksia ja niiden perusteita, vaikutuksia ja mahdollisia vaihtoehtoja on työnantajan näkemyksen mukaan käyty läpi yhteistoimintalain hengen mukaisesti vuoropuhelussa henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa. Neuvottelut ovat päättyneet erimielisinä. Järjestöt jättivät viimeisessä neuvottelutilaisuudessa eriävistä mielipiteistä julkilausumat, jotka ovat 4.3.2024 pidetyn neuvottelutilaisuuden pöytäkirjan liitteinä.

Liitteessä on esitetty tiivistetysti neuvottelussa esillä olleet suunnitelmat mahdollisine toimenpiteineen lähinnä sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta ja osin myös mahdollisine säästövaikutuksineen ja mahdollisine henkilötyövaikutuksineen.  Suunnitelluissa toimenpiteissä on huomioitu osin myös etenevä palvelureformi. Suunniteltuja toimenpiteitä työvoiman käytön vähentämiseksi ja talouden sopeuttamiseksi on käyty neuvotteluissa läpi sosiaali- ja terveyspalveluiden neuvotteluissa esillä olevien palvelulinjojen osalta sekä toimenpiteiden vaikutuksia tukipalveluihin ja talouspalveluihin. Suunnitelluissa toimenpiteissä on tavoitteena ollut pitkäkestoinen vaikutus talouteen ja toimintaan.

Suunnitelmissa oleviin esityksiin sisältyy muutoksia mm. työntekijöiden työpisteisiin, muutoksia työtehtäviin, liikkuvan työn ja digitaalisten palveluiden lisääntyminen, etätyön lisääntyminen ja työaikojen laajeneminen.

Yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltiin myös asiakaslaskutuksen keskittämissuunnitelma, jossa Soten tehtäväalueelta siirretään yhteensä arviolta 15 henkilötyövuotta talouspalveluihin asiakasmaksutoimistoon. Siirrot tapahtuvat kahdessa vaiheessa keväällä ja syksyllä 2024. Siirroilla tavoitellaan asiakaslaskuprosessin kehittämistä ja sen riskien vähentämistä. Nyt asiakaslaskuttajista usea tekee laskutusta vain hyvin pienellä työpanoksella

Osa nyt käydyissä neuvotteluissa esillä olleista palvelujen verkkoon liittyvistä asioita tuodaan päätöksentekoon aluehallitukselle 25.3.2024.  

Nyt päättyneissä neuvotteluissa ei lähtökohtaisesti ole neuvoteltu henkilöstön vähennyksistä mutta neuvottelujen toimeenpanovaiheessa uudelleenjärjestelyt voivat tarkoittaa myös palvelussuhteen päättymisiä työntekijän/viranhaltijan kieltäytyessä mahdollisista muutoksista.

Neuvottelujen alussa työnantaja on antanut henkilöstön edustajille esityksen työllistymistä edistäväksi toimintasuunnitelmaksi, jota on päivitetty neuvottelujen kuluessa. 

Yhteistoimintaneuvotteluiden pöytäkirjat liitteineen ovat salassa pidettäviä (Julkisuuslain 24.1 § 18 k). Pöytäkirjat liitteineen ovat esityslistan oheismateriaalina aluehallitukselle päätöksenteon tueksi. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

 • todeta, että työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain (449/2007) mukaiset yhteistoimintaneuvottelut on käyty ajalla 15.1.-4.3.2024 ja saatu päätökseen.
   
 • hyväksyä yhteistoimintaneuvotteluissa työnantajan tekemät esitykset tarvittavista toimenpiteistä koskien neuvotteluissa esillä olleita Lasten, nuorten ja perheiden palveluita, suun terveydenhuollon palveluita, yleisiä hallinnollisia tehtäviä ja mainittujen tehtävien vaikutuksia asiakasmaksutoimiston palveluihin sekä palveluiden verkkosuunnitelmaa koskien tässä vaiheessa  lähiasemaverkko -linjauksia sekä aiemmin päätettyjen  sote-kampuksien ja sote-asemien palveluvalikoimien täydennyksiä sekä kaikkien edellä mainittujen palvelumuutosten mahdollisia vaikutuksia tukipalveluihin.
   
 • valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan ja tehtäväaluejohtajat toimeenpanemaan aluehallituksen päätöksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana konsernipalvelujohtaja Juhani Sandia.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue,​ kirjaamo
Postiosoite: PL 272,​ 33101 Tampere
Käyntiosoite: G-rakennus, Nivelkatu 5,​ 1. krs,​ kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin kello 9.00–14.30.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös hyvinvointialueen sähköisessä asioinnissa:
www.pirha.fi/sahkoinen-asiointi (Asioi hallinnon kanssa).

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös,​ johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.
   

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.