Aluevaltuusto, kokous 6.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Pirkanmaan hyvinvointialueen ja sen konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilintarkastuspalvelujen hankinta tilikausille 2023 - 2026

528/2022

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Tuomi Logistiikka Oy lähetti Pirkanmaan hyvinvointialueen toimeksiannosta 04.11.2022 julkaistavaksi hankintailmoituksen Tilintarkastuspalvelut Pirkanmaan hyvinvointialueelle.

Hankinnan kohteena on hyvinvointialueen lain (611/2021) 13 luvun mukainen Pirkanmaan hyvinvointialueen hallinnon ja talouden tarkastus ja sen määräysvallassa olevien yhteisöjen ja säätiöiden hallinnon ja talouden tarkastus.

Pirkanmaan hyvinvointialueen lisäksi muina tilaajina ja sopimuksen käyttäjinä ovat Coxa Oy (1648705-2), Tekonivelsairaala Coxa Oy (1861209-9), Tays Sydänkeskus Oy (2298047-6), SK Hankintapalvelut Oy (2431020-6), Tays Kehitysyhtiö Oy (2981181-9), Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr (2767400-5), Kiinteistö Oy Kissantassu (2201318-7), Kiinteistö Oy Solkikadun Kissantassu (2201315-2), Kiinteistö Oy Kissanmaan Y-Talo (2201309-9) ja Keiturin Sote Oy (2677385-3), joiden puolesta Pirkanmaan hyvinvointialue tekee päätöksen ja sopimuksen.

Kyseessä on EU-​kynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Hankinnassa sovellettiin lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Hankinta kilpailutetaan sopimuskaudeksi, joka koskee tilikausien 2023-2026 tilintarkastusta. Hankintasopimusta on mahdollista jatkaa tilaajan päätöksellä kahden (2) vuoden pituisella optiokaudella, joka käsittää tilivuodet 2027-2028. Optiokauden käyttöönotosta tehdään erillinen päätös.

Hankintasopimus ei sisällä määrä- tai vähimmäisostovelvoitetta.

Hankintaa ei ollut jaettu osiin, koska se ei kokonaisuuden kannalta ollut tarkoituksenmukaista.

Palveluntuottajaksi valitaan yksi (1) palveluntuottaja.

Hankintamenettelynä oli hankintalain 32 §:n mukainen avoin menettely. Hankinnasta lähetettiin hankintailmoitus julkaistavaksi HILMA -palvelussa 04.11.2022 ja hankinta-asiakirjat olivat saatavissa osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka.

Tarjouksen jätti määräaikaan 07.12.2022 klo 12:00 mennessä seuraava yritys:

BDO Oy (Y-tunnus 2776089-4).

 

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Hankintalain 80 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjoaja tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos hankintayksikön tiedossa on, että tarjoajaa rasittaa jokin hankintalain 80 §:ssä luetelluista pakollisista poissulkemisperusteista. Hankintalain 81 §:n mukaan hankintayksikkö voi sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoajan, jota rasittaa jokin hankintalain 81 §:ssä luetelluista harkinnanvaraisista poissulkuperusteista.

Hankintalain 83 §:n mukaan tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta. Soveltuvuusvaatimusten täyttyminen tulee tarkastaa tarjouskilpailun voittajan osalta ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista.

Tarjoaja on tarjouksessaan vakuuttanut täyttävänsä tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset kokonaisuudessaan. Tilaaja tarkistaa soveltuvuusvaatimusten täyttymisen viimeistään ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista, mukaan lukien vaaditut rikosrekisteriotteet (hankintamenettelyote) ja yhteisösakko-otteen.

 

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Hankintalain 74 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja. Täsmennyspyyntöjä ei tehty. Tarjous täytti tarjouspyynnön ehdot.

 

Tarjousten vertailu

Tarjouspyynnössä ilmoitettuna valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden valintaperusteena on paras hinta-laatusuhde.

Hinnan painoarvo vertailussa on 40 % ja laadun 60 %.

Hinnat vertaillaan niin, että tarjoaja ilmoittaa tilintarkastajan ja avustavan tilintarkastajan tilintarkastuspäivän hinnat eri tytäryhteisöille, joiden perusteella lasketaan hintakaavalla arvioitu vuosittainen tilintarkastuspalveluiden hinta. Hinnan vertailupisteytys määräytyy siten, että vertailuhinnaltaan halvin tarjous saa hinnan maksimipisteet. Muiden tarjousten vertailupisteet lasketaan siihen suhteutettuna.

Laatu vertaillaan asiakastyytyväisyyden sekä nimetyn vastuunalaisen JHT-tilintarkastajan ammattikokemuksen, nimetyn vastuunalaisen JHT-tilintarkastajan työn osuuden ja nimetyn avustavan tilintarkastajan osaamisen perusteella.

Koska tarjouksia jätettiin vain yksi, tarjousvertailua ei voitu tehdä.

 

Tilaajavastuu ja sopimuksen tekeminen

Valittavaksi esitettävältä yritykseltä on tarkastettu hyväksytysti tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset ennen hankintapäätöstä VastuuGroup.fi palvelusta. Yrityksen on ennen hankintasopimusten allekirjoitusta toimitettava rikosrekisteriotteet (hankintamenettelyote) sekä yhteisösakko- otteet.

Sopimukset voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista, sillä edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Hankintapäätös on sitova vasta, kun hankintasopimukset on allekirjoitettu.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo sopimuskauden aikana on sitoumuksetta noin 700 000 euroa sisältäen mahdollisen optiokauden.

 

Asiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Asiakirjapyynnöt tulee osoittaa osoitteeseen hankintapalvelut@tuomilogistiikka.fi.

Ehdotus

Esittelijä

Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pirha.fi

Tarkastuslautakunta päättää 

  • esittää aluevaltuustolle, että Pirkanmaan hyvinvointialueen ja sen konsernin tilikausien 2023-2026 tilintarkastusyhteisöksi valitaan BDO Oy,
     
  • tarkastaa pykälän kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Asian esittelyteksti on tarkastuslautakunnan käsittelyssä 24.1.2023 § 5.

Tarjouksen jätti määräaikaan 07.12.2022 klo 12:00 mennessä seuraava yritys: BDO Oy (Y-tunnus 2776089-4). Tarjous täytti tarjouspyynnön ehdot.

Julkisuuslain 7 §:n mukaan:

”Julkista hankintaa koskevat osallistumishakemukset, tarjoukset sekä muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat 1 momentissa tarkoitetuin rajoituksin julkisiksi vasta, kun sopimus on tehty.”

Tilintarkastuskilpailutukseen liittyvä BDO Oy:n tarjous ja kelpoisuusselvitys on tallennettu oheismatariaaliksi sähköiseen kokoustyötilaan. Tarjous ja kelpoisuusselvitys tulevat julkisiksi, kun sopimus on tehty. 

 

Ehdotus

Tarkastuslautakunnan ehdotus:

aluevaltuusto päättää

  • että Pirkanmaan hyvinvointialueen ja sen konsernin tilikausien 2023-2026 tilintarkastusyhteisöksi valitaan BDO Oy.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta aluevalituksella.

Aluevalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä aluevalituksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Aluevalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen (Laki hyvinvointialueesta 140 §).

 

Valitusviranomainen   

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna

Valituksen voi lähettää sähköpostitse hameenlinna.hao@oikeus.fi tai tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusasiakirjat

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • muutosvaatimuksen perusteet
  • mihin valitus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Lisäksi on ilmoitettava yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite), joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa ja puhelinnumero mahdollisia tiedusteluita varten.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.

Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

"Tuomioistuimen ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu 260 euroa (v. 2021).

Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Oikeudenkäyntimaksua ei peritä sosiaalihuoltolaissa (mm. vammaispalvelu, toimeentulotuki ja kehitysvammaisten erityishuolto) tarkoitettua palvelua tai etuutta koskevissa asioissa eikä myöskään terveydenhuolto-, päihdehuolto- tai mielenterveyslain mukaisissa asioissa eikä asioissa, jotka koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan määrättyjä asiakasmaksuja (Tuomioistuinmaksulaki 5 §).”