Aluevaltuusto, kokous 6.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Sosiaali- ja terveydenhuollon vammaispalvelun asiakasmaksutarkastukset

225/2022

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuulikki Parikka, tuulikki.parikka@pirha.fi

Perustelut

Asiakasmaksulain (734/1992) 1 §:n mukaisesti hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä. Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.  Asiakasmaksuasetuksessa (912/1992) säädetään palvelusta perittävän maksun enimmäismäärä. Asetuksen 33 a §:n mukaan asetuksessa säädettyjä euromääriä tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti käyttäen kansaneläkeindeksin sitä pistelukua, jonka mukaan tarkistusvuoden tammikuussa maksettavina olleiden kansaneläkkeiden suuruus on laskettu. 

Hyvinvointialueen tulee periä asiakkailta yhtenevät asiakasmaksut asiakkaan kotikunnasta riippumatta.

Esitys vammaispalveluista vuonna 2023 perittävistä asiakasmaksuista on valmisteltu vammaispalvelun valmistelussa mukana olevien asiantuntijoiden toimesta. Aiemmin 5.12.2022 § 134 valtuuston käsittelyssä olleet maksut on jouduttu uudelleen valmistelemaan, sillä vammaispalvelulainsäädännön kokonaisuudistuksen voimaantulo on lykkääntynyt. Asiakasmaksut tulee vahvistaa voimassa olevan vammaispalvelulain sekä kehitysvammaisten erityishuoltolainsäädännön mukaisina. Täydennykset valtuuston 5.12.2022 tekemään päätökseen koskevat ensisijaisesti kehitysvammaisten erityishuoltona myönnettäviä palveluja, koska kyseisen lain kumoutuminen on viivästynyt.

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain perusteella toteutettu erityishuolto sekä erityishuollon matkat ovat maksuttomia. Erityishuollolla tarkoitetaan kehitysvammalain mukaista hoitoa, huolenpitoa ja ohjausta sekä muita palveluja. Maksuttomuus perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Kehitysvammaisen henkilön ylläpidosta voidaan periä maksu. Poikkeuksena ovat alle 16-vuotiaalle annettava osittainen ylläpito ja kehitysvammalaissa tarkoitettu opetusta saavan lapsen osittainen ylläpito sen lukuvuoden loppuun, jonka aikana hän täyttää 16 vuotta. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa annetusta ylläpidosta voidaan periä asiakasmaksulain 7 c §:n mukaisesti määräytyvä maksu. Maksu määräytyy maksukyvyn mukaan. Lyhytaikaisessa laitoshoidossa annetusta ylläpidosta taas voidaan periä asiakasmaksuasetuksen 12 §:n mukainen maksu ja erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta asiakasmaksuasetuksen 14 §:n mukainen maksu. Kehitysvammaisten erityishuollosta perittävät perhehoidon maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 734/1992 4 §:n 2 momentin mukaan. Täten asiakasmaksu on riippuvainen siitä, saako henkilö perhehoidon erityishuoltona vai ei. Jos perhehoito on sisällytetty kehitysvammaisen henkilön erityishuolto-ohjelmaan, on erityishuolto maksutonta, mutta ylläpidosta voidaan periä maksu. Ylläpitomaksun suuruutta ei ole määritelty laissa.

Hyvinvointialueen on huolehdittava erityishuollon saamiseksi välttämättömistä kuljetuksista tai niistä aiheutuvista kustannuksista. Nämä erityishuollon matkat ovat asiakkaalle maksuttomia. Niistä ei peritä omavastuuta.

Täydennyksenä kuljetuspalvelujen asiakasmaksuihin on lisätty hallituksen 21.11.2022, § 285 käsittelemät kuljetuspalvelujen omavastuiden poikkeukset: 

 • lapsi 7–16 vuotta 50 % aikuisen asiakasmaksusta, nuori 17–24 vuotta 75 % aikuisen asiakasmaksusta;
 • työmatkoissa asiakasmaksu olisi 50 % aikuisen asiakasmaksusta;
 • opiskelumatkoissa asiakasmaksu olisi 0 euroa;
 • työ- ja päivätoiminnan sekä työllistymistä tukevan toiminnan asiakasmaksu olisi 0 euroa 

Ehdotus

Esittelijä

Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto

 • hyväksyy vammaispalveluista perittävät asiakasmaksut liitteen ”Vammaispalvelujen asiakasmaksujen lisäykset ja muutokset” mukaisesti 1.3.2023 alkaen,
   
 • valtuuttaa talousjohtajan tekemään asiakasmaksuasiakirjaan mahdolliset teknisluonteiset korjaukset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijoina § 22 aikana sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmasta ja palvelupäällikkö Anna Mustosta, jotka poistuivat ennen päätöksentekoa.

Merkittiin, että Lauri Lyly ja Anna-Kaisa Ikonen poistuivat kokouksesta kokonaan § 22 aikana.

Perustelut

Asian esittelyteksti on aluehallituksen käsittelyssä 23.1.2023 § 22. 

Aluevaltuuston käsittelyssä 5.12.2022 § 134 olleet asiakasmaksut on jouduttu uudelleen valmistelemaan, sillä vammaispalvelulainsäädännön kokonaisuudistuksen voimaantulo on lykkääntynyt. Valtuuston 5.12.2022 hyväksymät asiakasmaksut 1.1.2023 alkaen on tallennettu oheismateriaaliksi sähköiseen kokoustyötilaan.

Täydennykset vammaispalvelujen asiakasmaksuihin koskevat ensisijaisesti kehitysvammaisten erityishuoltona myönnettäviä palveluja ja kuljetuspalvelujen omavastuita. Vammaispalvelujen asiakasmaksujen täydennykset näiltä osin on kuvattu liitteessä "Vammaispalvelujen asiakasmaksut"

Vammaispalveluista perittävät asiakasmaksumuutokset 1.3.2023 alkaen on tallennettu liitteeseen "Vammaispalvelujen asiakasmaksujen lisäykset ja muutokset".

 

 

Ehdotus

Aluehallituksen ehdotus:

aluevaltuusto päättää

 • hyväksyä vammaispalveluista perittävät asiakasmaksut liitteen ”Vammaispalvelujen asiakasmaksujen lisäykset ja muutokset” mukaisesti 1.3.2023 alkaen,
   
 • valtuuttaa talousjohtajan tekemään asiakasmaksuasiakirjaan mahdolliset teknisluonteiset korjaukset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta aluevalituksella.

Aluevalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä aluevalituksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Aluevalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen (Laki hyvinvointialueesta 140 §).

 

Valitusviranomainen   

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna

Valituksen voi lähettää sähköpostitse hameenlinna.hao@oikeus.fi tai tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusasiakirjat

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • muutosvaatimuksen perusteet
 • mihin valitus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Lisäksi on ilmoitettava yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite), joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa ja puhelinnumero mahdollisia tiedusteluita varten.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.

Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

"Tuomioistuimen ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu 260 euroa (v. 2021).

Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Oikeudenkäyntimaksua ei peritä sosiaalihuoltolaissa (mm. vammaispalvelu, toimeentulotuki ja kehitysvammaisten erityishuolto) tarkoitettua palvelua tai etuutta koskevissa asioissa eikä myöskään terveydenhuolto-, päihdehuolto- tai mielenterveyslain mukaisissa asioissa eikä asioissa, jotka koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan määrättyjä asiakasmaksuja (Tuomioistuinmaksulaki 5 §).”