Yhteistoimintaelin, kokous 22.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Väärinkäytösten ilmoituskanavan prosessi Pirkanmaan hyvinvointialueella

4637/2023

Valmistelija

  • Sari Nousiainen, Sari.h.Nousiainen@pirha.fi
  • Ida-Emilia Laasonen, Kehittämispäällikkö, ida-emilia.laasonen@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialue ottaa käyttöön lakisääteisen ilmoituskanavan vakavien ja merkittävien väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen. Henkilötietojen kerääminen ja käsittely sisäisessä ilmoituskanavassa käsitellään yhteistoimintalain mukaisessa vuoropuhelussa, tämä palvelee myös rekisterinpitäjän informointivelvoitteen toteutumista.

Väärinkäytösten ilmoituskanava on toiminto, jonka kautta voi ilmoittaa vakavista väärinkäytös- tai korruptioepäilyistä. Toimintoon liittyy ilmoituksen vastaanottaminen, kommunikointi ilmoittajan kanssa sekä asian selvittäminen. Ilmoittajan henkilöllisyys suojataan, ja epäilyksiä selvittää nimetty käsittelyryhmä. Väärinkäytösten ilmoittajia tulee suojella vastatoimilta. Taustalla on Euroopan unionin lainsäädännön rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annettu EU-direktiivi (EU) 2019/1937 (ns.Whisteblower) ja Suomessa säädetty laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta 1171/2022.

Ilmoituskanavan käyttöönoton valmistelua tehdään työryhmässä sisäisen tarkastuksen johdolla. Ilmoituskanavan toimintaohje viedään aluehallituksen hyväksyttäväksi maaliskuussa, ja ilmoituskanava on otettava käyttöön viimeistään 1.4.2023.

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelussa on ilmoittajansuojelulain lähtökohdan mukaisesti sovittu, että ilmoitukset tehdään omalla nimellä ja kaikki käsittely, raportointi ja arkistointi tapahtuu tätä varten hankittavassa ICT-sovelluksessa. Ilmoituksia otetaan vastaan nykyisiltä työntekijöiltä (työ- ja virkasuhde) eli niiltä, joilla on pääsy intraan. Tekonivelsairaala Coxa Oy:llä ja Sydänkeskus Oy:llä on omat sisäiset kanavansa. Muut työnsä yhteydessä havainneet tai väärinkäytöstä epäilleet voivat jättää ilmoituksensa oikeuskanslerinviraston ylläpitämään viranomaiskanavaan.

Toimintaohjeessa tullaan määrittämään, että hyvinvointialuejohtaja nimittää ilmoituskanavan käsittelyryhmän. Käsittelyryhmän jäsenet edustavat eri asiantuntemusta ja toteuttavat käsittelytyötään puolueettomasti ja riippumattomasti. Käsittelyryhmä voi tarvittaessa nimittää dokumentoidusti asiantuntijoita ilmoituksen väitteen paikkansa pitävyyden varmistamiseksi.

Ilmoituksen tekijä voi saada ilmoittajansuojelua siinä tilanteessa, kun ilmoittajalla on ilmoittamishetkellä perusteltu syy uskoa, että rikkomista koskeva tieto pitää paikkansa ja että tällainen tieto kuuluu lain soveltamisalaan. Ilmoittajan suojelu tarkoittaa ainakin näitä seikkoja: ilmoitus käsitellään puolueettomasti ja luottamuksellisesti, käsittelijöillä on henkilötietojen salassapitovelvollisuus, myös salassa pidettäviä asioita voi ilmoittaa ja työnantajalla on kielto vastatoimilta.

Henkilötietojen käsittely ilmoituskanavassa perustuu ilmoittajansuojelulakiin, jonka mukaan henkilöllä ei esimerkiksi ole tarkastusoikeutta omiin tietoihinsa samalla tapaa kuin muihin itseään koskeviin kerättyihin tietoihin. Käsittelyssä voi myös olla muidenkin kuin ilmoittajan henkilötietoja. Henkilötietoja pääsevät näkemään vain nimetyt käsittelijät, epäolennaiset tiedot tulee poistaa sovelluksesta, ja tietoja säilytetään vain lain edellyttämät viisi vuotta.

Tietosuojan vaikutustenarviointi (DPIA) tehdään ja dokumentoidaan. ICT-sovelluksen tietoturvallisuus varmistetaan ennen sopimusta ja käyttöönottoa. Tietosuojaseloste liitetään ICT-sovellukseen. Tietosuojaan, henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvät asiat viestitään ilmoituskanavasta kerrottaessa mahdollisimman selkeästi siten, että ilmoittajansuojaan voidaan luottaa ja ilmoituksia uskalletaan tehdä.

Ilmoituskanava tarjoaa mahdollisuuden puuttua mahdollisiin väärinkäytöksiin ajoissa. Ilmoitusten perusteella saadaan arvokasta tietoa myös sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan puutteista.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Taina Niiranen, henkilöstöjohtaja, taina.niiranen@pirha.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että kuultiin asiantuntijana kehittämispäällikkö Ida-Emilia Laasosta.