Aluehallitus, kokous 13.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstöohjelma

615/2022

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Markkula, kehittämispäällikkö, anne.markkula@pirha.fi

Perustelut

Henkilöstöohjelma on yksi Pirkanmaan hyvinvointialueen tärkeimmistä toimintaohjelmista: se on hyvinvointialueen henkilöstöä koskeva strateginen ohjausasiakirja ja tukee hyvinvointialueen strategian toteutumista henkilöstön keinoin. Henkilöstöohjelma 2023-2025 perustuu hyvinvointialueen strategiaan ja siinä määriteltyihin strategisiin kärkiteemoihin, arvoihin ja palvelulupaukseen. Henkilöstöohjelma sisältää henkilöstöä koskevat keskeiset strategiset linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet.

Henkilöstöohjelma toimii strategisen henkilöstöjohtamisen ja henkilöstövoimavarajohtamisen ohjaavana työvälineenä – se tuottaa suuntaviivat henkilöstöjohtamiselle ja määrittelee perustan johtamisen ratkaisuille ja päätöksille. Henkilöstöohjelma ennakoi henkilöstöä koskettavia ilmiöitä sekä lainsäädännön, toimintaympäristön ja työelämän muutoksia. Henkilöstöohjelma luo ja vahvistaa tietoperustaista, asiakastarpeisiin pohjautuvaa yhdessä tekemisen toimintakulttuuria. Henkilöstöohjelma koskee jokaista hyvinvointialueella palvelussuhteessa olevaa työntekijää ammattiryhmästä, asemasta ja tehtävänimikkeestä riippumatta.

Hallintosäännön mukaan henkilöstöjaosto valmistelee henkilöstöohjelman aluehallitukselle, jonka on tarkoitus hyväksyä henkilöstöohjelma kokouksessaan 12.12.2022. Henkilöstöohjelman luonnosta käsitellään henkilöstöfoorumilla 9.11.2022, yhteistoimintaelimessä 16.11.2022 ja henkilöstöjaostossa 30.11.2022.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Taina Niiranen, henkilöstöjohtaja, taina.niiranen@pirha.fi

Henkilöstöjaosto merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen ja linjaa henkilöstöohjelman valmistelua. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Kokouskäsittely

Merkittiin, että kuultiin asiantuntijana HR-palvelupäällikkö Päivi Salosta § 66 käsittelyn aikana.

Valmistelija

Anne Markkula, kehittämispäällikkö, anne.markkula@pirha.fi

Perustelut

Henkilöstöjaosto, kokous 12.10.2022

Henkilöstöjaosto, kokous 9.11.2022

Yhteistoimintaelin, kokous 16.11.2022

Henkilöstöjaosto, 30.11.2022

Henkilöstöohjelmaa on käsitelty myös henkilöstöfoorumin tilaisuudessa 9.11.2022. 

Hallintosäännön 13 §:n mukaan henkilöstöjaosto valmistelee henkilöstöohjelman aluehallituksen päätettäväksi.

Henkilöstöohjelmassa on määritelty toimintaa ohjaavat neljä strategista kärkiteemaa strategiakaudella 2023-2025. Henkilöstöpolitiikka sijoittuu hyvinvoivat työntekijät -kärkiteeman toimeenpanoon ja kärkiteeman omistavat johtoryhmätasolla pelastusjohtaja Mika Kontio ja tukipalvelujohtaja Pekka Erola. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Taina Niiranen, henkilöstöjohtaja, taina.niiranen@pirha.fi

Henkilöstöjaosto

  • hyväksyy omalta osaltaan henkilöstöhjelman ja 
  • esittää aluehallitukselle henkilöstöohjelman hyväksymistä. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Kokouskäsittely

Merkittiin, että pykälän 79 käsittelyn aikana kuultiin asiantuntijoina Viivi Tyniä ja Päivi Salosta. 

Valmistelija

  • Taina Niiranen, henkilöstöjohtaja, taina.niiranen@pirha.fi

Perustelut

Henkilöstöohjelma on Pirkanmaan hyvinvointialueen strategian toimeenpanoon liittyvä toimintaohjelma. Se ohjaa ja tukee hyvinvointialueen strategisten kärkiteemojen toteuttamista yhteistyössä henkilöstön kanssa. Ohjelma sisältää ja viestii henkilöstöä koskevat keskeiset strategiset linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2023–2025.

Ohjelmaa on valmisteltu yhteistyössä henkilöstön kanssa ja samanaikaisesti hyvinvointialuestrategian kanssa vuoden 2022 aikana. Alkuvuodesta 2022 kartoitettiin hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön näkemyksiä nykytilasta ja odotuksia hyvinvointialueen suhteen sekä pidettiin muun muassa henkilöstöfoorumin työpaja (4/2022).  Varsinaisesti valmistelu käynnistettiin lähetekeskusteluina sekä yhteistoimintaelimessä että henkilöstöjaostossa ( 5/2022). Valmistelun kuluessa ohjelmaa käsiteltiin henkilöstöfoorumissa (11/2022) ,yhteistoimintaelimessä (11/2022) sekä johtoryhmissä.

Henkilöstöjaoston tehtävänä on valmistella henkilöstöohjelma aluehallituksen päätettäväksi. Henkilöstöjaosto on käsitellyt ohjelmaa 9.11.2022 ja 16.12.2022. Henkilöstöohjelmaa käsiteltiin vielä aluehallituksen iltakoulussa 16.2.2023 ja aluevaltuuston seminaarissa 6.2.2023. 

Henkilöstöohjelma toimii strategisen henkilöstöjohtamisen ja henkilöstövoimavarajohtamisen ohjaavana työvälineenä. Se tuottaa suuntaviivat henkilöstöjohtamiselle ja määrittelee perustan johtamisen ratkaisuille ja päätöksille. Henkilöstöohjelman avulla ennakoidaan henkilöstöä koskettavia ilmiöitä sekä lainsäädännön, toimintaympäristön ja työelämän muutoksia sekä luodaan ja vahvistetaan tietoperustaista, asiakastarpeisiin pohjautuvaa yhdessä tekemisen toimintakulttuuria. Ohjelma koskee jokaista hyvinvointialueella palvelussuhteessa olevaa työntekijää ammattiryhmästä, asemasta ja tehtävänimikkeestä riippumatta.

Henkilöstöohjelman tavoitteita seurataan mittareilla maaliskuusta 2023 eteenpäin. 

Pirkanmaan hyvinvointialueen ensimmäisen henkilöstöohjelman tavoitteet on luotu monella tavalla poikkeuksellisessa tilanteessa. Hyvinvointialueen onnistunut käynnistys ja työntekijöiden sujuva siirto ovat itsessään suuria tavoitteita ja muutoksia ensimmäisille vuosille. Hyvinvointialueen yhtenäisten ja yhdenvertaisten toimintamallien luominen alkaa samalla kun henkilöstöpulaan ja palvelutarpeen kasvuun on vastattava. Kaiken kaikkiaan henkilöstöohjelma on kriittinen onnistumisen työväline hyvinvointialueelle.

Henkilöstöohjelma on liitteenä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • hyväksyä Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstöohjelman vuosille 2023-2025. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue,​ kirjaamo

Postiosoite: PL 272,​ 33101 Tampere

Käyntiosoite: Biokatu 12,​ 3. krs,​ kirjaamo

Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 -​ 14.30.

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös,​ johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.