Aluehallitus, kokous 24.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 196 Suun terveydenhuollon potilastietojärjestelmän hankinta

15287/2024

Valmistelija

 • Pasi Lehmus, TIETOHALLINTOJOHTAJA, pasi.lehmus@pirha.fi

Perustelut

Tausta

Yhtenäiset tietojärjestelmät ovat Pirkanmaan hyvinvointialueen keskeinen strateginen tavoite, joka osaltaan mahdollistaa hyvinvointialueen laajuisen, toimivan ja tehokkaan sekä asukkaille yhdenvertaisen palvelutuotannon. Tavoitetta kohti on jo edetty ripeässä tahdissa kilpailuttamalla aiemmin terveydenhuollon potilastietojärjestelmä sekä sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä; näiden järjestelmien osalta hankintapäätökset on tehty ja edetään kohti käyttöönottoja. Seuraavaksi Pirkanmaan hyvinvointialueen on välttämätöntä edistää yhteisen potilastietojärjestelmän hankintaa suun terveydenhuoltoon. Tavoitteena on hankkia ja ottaa käyttöön yhteinen suun terveydenhuollon potilastietojärjestelmä koko hyvinvointialueelle nykyisten kuntarakenteesta periytyneiden ratkaisujen korvaajaksi, mikä täydentää Pirkanmaan hyvinvointialueen asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden entistä yhtenäisemmäksi.

Alkuperäisen aikataulun mukaan suun terveydenhuollon potilastietojärjestelmä oli tarkoitus ottaa käyttöön koko alueen laajuudella vuoteen 2026–2027 mennessä. Tämä aikataulu on kuitenkin osoittautunut liian hitaaksi: suun terveydenhuollon sirpaleinen järjestelmäkenttä vaikeuttaa huomattavasti hyvinvointialueen laajuista, yhtenäistä toimintaa ja tiedolla johtamista sekä kasvattaa kustannuksia. Epäyhtenäiset järjestelmät hankaloittavat palvelujen ja hoidon toteutusta sekä heikentävät tuottavuutta ja tehokkuutta ja sen myötä kasvattavat palvelutuotannon kustannuksia. Nykyjärjestelmistä aiheutuu päällekkäisiä ICT-kustannuksia ja lukuisten järjestelmien hallinnointi on työlästä, monimutkaista ja kallista. Terveydenhuollon potilastietojärjestelmän käyttöönottojen edetessä osa vanhoista potilastietojärjestelmistä joudutaan jättämään osin käyttöön, koska niiden käyttäminen jatkuu suun terveydenhuollossa. Näiden järjestelmien käyttöä on jatkettava ja kustannuksia maksettava, kunnes suun terveydenhuollon uusi potilastietojärjestelmä otetaan käyttöön.

Nykytilanne

Nykytilanteessa Pirkanmaan hyvinvointialueen suun terveydenhuollossa on käytössä 15 erillistä potilastietojärjestelmän toteutusta, kolmelta eri toimittajalta. TietoEvryn ratkaisu kattaa noin 69 % (10 kuntaa) väestöpeiton suun terveydenhuollon ratkaisuista, WinHit -tietojärjestelmän osuus on noin 23 % (7 kuntaa) ja Mediatrin (6 kuntaa) noin 8 %.

Tavoitteet

Yhtenäiseen suun terveydenhuollon potilastietojärjestelmän tavoitetilaan pyritään mahdollisimman nopeasti ja vähäriskisesti. Samanaikaisesti etenevät terveydenhuollon potilastietojärjestelmän ja sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän käyttöönottoprojektit vaikuttavat suun terveydenhuollon potilastietojärjestelmän hankintaan ja käyttöönottoon ja siksi sidonnaisuudet näihin järjestelmiin tulee huomioida heti hankinnan alusta alkaen. Käynnissä olevien monimutkaisten ja laajojen uudistushankkeiden vuoksi käyttöönotettavan suun terveydenhuollon potilastietojärjestelmän on oltava jo tuotantokäytössä toimivaksi koestettu ratkaisu. Valittavalla toimittajalla on oltava kokemusta vastaavista toimituksista ja vahva toimituskyky myös muuttuvassa toimintaympäristössä. Hankintaprosessissa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että lopputulos vastaa laadultaan, toiminnallisuuksiltaan ja luotettavuudeltaan Pirkanmaan hyvinvointialueen odotuksia sekä huomioi sidonnaisuudet muihin hyvinvointialueen keskeisiin järjestelmiin.

Hankinnan toteutustapa

Järjestelmien yhtenäistämistavoitteeseen ei ole tehdyn selvitystyön perusteella mahdollista päästä hankintalainsäädännön mukaisesti mitään nykyistä sopimuskantaa hyödyntämällä. Suun terveydenhuollon potilastietojärjestelmien yhtenäistäminen edellyttää siten julkista hankintaa. Hankinnan on oltava kaikille tarjoajille avoin ja syrjimätön prosessi, jonka tuloksena toimittajaksi valikoituu hankinnan vertailuperusteiden mukaisesti arvioitu, kokonaistaloudellisesti edullisin toimittaja.

Pirkanmaan hyvinvointialue hankkii pääsääntöisesti kaikki ICT-ratkaisunsa Istekki Oy:n kautta. Myös suun terveydenhuollon potilastietojärjestelmän hankinta on siten perusteltua toteuttaa niin, että hankintayksikkönä toimii Istekki Oy.  Aiemmin sekä terveydenhuollon potilastietojärjestelmä että sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä on hankittu vastaavalla tavalla Istekin toimiessa hankintayksikkönä, joten toimintatavasta on aiempaa kokemusta, jota voidaan hyödyntää tämän hankinnan toteuttamisessa. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 15 §:n mukaisesti hyvinvointialueella on oikeus hankkia palvelu sidosyksiköltään ilman kilpailutusta. Sidosyksikkönä Istekki Oy sen sijaan kilpailuttaa palvelun tuottamista varten tarvittavan järjestelmän hankinnan hankintalainsäädännön mukaisesti. Istekki tuottaa ratkaisun Pirkanmaan hyvinvointialueelle palveluna, mikä noudattaa Pirkanmaan hyvinvointialueen tukipalveluiden tuottamistapaa.

Hankintaprosessin käynnistyessä selvitetään, onko Istekin muilla asiakasomistajilla kiinnostusta liittyä mukaan hankintaan. Erityisesti pyritään varmistamaan Sisä-Suomen yhteistoiminta-alueen (YTA) muiden hyvinvointialueiden mahdollisuus liittyä mukaan hankintaprosessiin. Alustavien tunnustelujen perusteella muita alueita ei ole toistaiseksi ilmoittautunut mukaan.

Kustannukset

Istekiltä palveluna hankittavan suun terveydenhuollon potilastietojärjestelmän käytön kustannukset katetaan käyttömenoista. Nykyisten suun terveydenhuollon potilastietojärjestelmien jatkuvat kustannukset Pirkanmaan hyvinvointialueelle ovat noin 1,3 miljoonaa euroa vuodessa. Uuden, yhtenäisen potilastietojärjestelmän jatkuvat kustannukset tarkentuvat hankinnan edetessä, mutta kustannusten ennakoidaan olevan lähellä nykyistä tasoa. Todennäköisesti voidaan kuitenkin saavuttaa kustannushyötyjä, kun ylläpidettäviä järjestelmiä on jatkossa vain yksi.

Käyttöönoton sekä käytönaikaisten kehitystarpeiden kustannukset ovat osa hyvinvointialueen investointiohjelmaa. Suun terveydenhuollon potilastietojärjestelmän hankinta- ja käyttöönottoprojektin kustannukset tarkentuvat hankinnan edetessä, mutta tässä vaiheessa alustava arvio kustannuksista on 2–5 miljoonaa euroa. Kustannukset riippuvat osin siitä, missä laajuudessa nykyisiä järjestelmiä kilpailutuksen lopputuloksen perusteella joudutaan vaihtamaan.

Ohjaus

Kyseessä on suun terveydenhuollon toiminnan kannalta kriittinen järjestelmä. Siksi Pirkanmaan hyvinvointialueen tulee varautua tukemaan Istekkiä hankinnan toteutuksen sisällöllisissä osuuksissa riittävässä määrin, jotta hankinnan tuloksena tulee valituksi Pirkanmaan tarpeet täyttävä ratkaisu. Hankintaprosessia varten perustetaan ohjausryhmä, jossa on edustettuna suun terveydenhuollon potilastietojärjestelmän keskeiset käyttäjätahot, tietohallinto ja Istekki.

Oheismateriaalina diaesitys.

Ehdotus

Esittelijä

 • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

 • käynnistää hyvinvointialueen yhteisen suun terveydenhuollon potilastietojärjestelmän hankinnan valmistelun siten, että hankintayksikkönä toimii Istekki Oy ja järjestelmä hankitaan Istekki Oy:n tuottamana palveluna,
   
 • valtuuttaa tietohallintojohtajan valmistelemaan ja toteuttamaan vaatimusmäärittelytyön organisoinnin, millä varmistetaan hankittavan suun terveydenhuollon potilastietojärjestelmän soveltuvuus Pirkanmaan hyvinvointialueen tarpeisiin sekä palvelun tuottamisen että käyttäjien näkökulmasta,
   
 • valtuuttaa tietohallintojohtajan valmistelemaan hankinnan käynnistämisen ja tarjouspyynnön julkaisemisen Istekin ollessa hankintayksikkö.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin tietohallintojohtaja Pasi Lehmusta asiantuntijana.

Tiedoksi

Pasi Lehmus, Aki Jokinen, Minna Luoto, Rami Nurmi, Heikki Valtonen, 

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta aluevalituksin vain se,​ joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut,​ saa päätökseen kuitenkin hakea muutosta aluevalituksin myös asianosainen sekä hyvinvointialueen jäsen. (Laki hyvinvointialueesta 142 §.)

 

Valitusviranomainen   

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna

Valituksen voi lähettää sähköpostitse hameenlinna.hao@oikeus.fi tai tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusasiakirjat

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • muutosvaatimuksen perusteet
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
   

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Lisäksi on ilmoitettava yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite), joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa ja puhelinnumero mahdollisia tiedusteluita varten.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.

Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu 270 euroa (v. 2023). Linkki tuomioistuinmaksulakiin: www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455

Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Oikeudenkäyntimaksua ei peritä sosiaalihuoltolaissa (mm. vammaispalvelu, toimeentulotuki ja kehitysvammaisten erityishuolto) tarkoitettua palvelua tai etuutta koskevissa asioissa eikä myöskään terveydenhuolto-, päihdehuolto- tai mielenterveyslain mukaisissa asioissa eikä asioissa, jotka koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan määrättyjä asiakasmaksuja (Tuomioistuinmaksulaki 5 §).