Aluehallitus, kokous 24.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 206 Aluehallituksen otto-oikeuden käyttäminen

Perustelut

Hyvinvointialuelain 97§:n mukaan aluehallitus, aluehallituksen puheenjohtaja, hyvinvointialuejohtaja ja hallintosäännössä määrätty hyvinvointialueen viranhaltija voivat ottaa aluehallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty aluehallituksen alaisen viranomaisen tai aluehallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. 

Hyvinvointialueen hallintosäännön 9 luvun mukaan asian ottamisesta aluehallituksen käsiteltäväksi voi päättää aluehallitus, aluehallituksen puheenjohtaja ja hyvinvointialuejohtaja. 

Hallintosäännön 10 luvun mukaan aluehallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava aluehallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista aluehallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätöspöytäkirjat ovat nähtävissä sähköisessä kokoustyötilassa (Pirre).

Jaostojen kokouspöytäkirjat ovat nähtävissä hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Henkilöstöjaoston kokous 5.6.2024

Asiakkuus- ja laatujaoston kokous 10.6.2024

Konserni- ja toimitilajaoston kokous 17.6.2024

Hyvinvointialuejohtaja
Yleishallinto:
§ 44/2024 HR-johtajan valintaryhmän nimeäminen , 18.06.2024

Avopalvelujen palvelulinjajohtaja
Hankinta:
§ 37/2024 Suun terveydenhuollon yleisanestesiapalveluiden hankinta, 18.06.2024

Sote-johtaja
§ 78/2024 Hankintasopimus Oriveden lääkäripalvelujen järjestämisestä (TRE: 4007/2018), sopimuksen irtisanominen, 17.06.2024

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • että ei käytä otto-oikeutta hyvinvointialuejohtajan ja palvelulinjajohtaja, sosiaali- ja terveysjohtajan 1. varahenkilö edellä mainittuihin ajalla 17.6.-18.6.2024 tekemiin päätöksiin,
     
  • että ei käytä otto-oikeutta jaostojen edellä mainittuihin ajalla 5.-17.6.2024 tekemiin päätöksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).