Aluehallitus, kokous 24.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 186 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Hallintosäännön 132 §:n mukaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.  

Hallintosäännön 125 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa ilmoitetaan kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.  

Kokouskutsu lähetetään ensisijaisesti sähköisellä viestillä vähintään viisi (5) kalenteripäivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Edellä mainitusta määräajasta voidaan poiketa, jos asian kiireellisyys sitä vaatii. 

Varsinainen kokouskutsu ja esityslista aluehallituksen kokoukseen 24.6.2024 on toimitettu sähköisesti 19.6.2024. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 19.6.2024 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 19.6.2024.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa Päivi Tryykille (sosiaali- ja terveysjohtajan varahenkilönä) ja Juha Kinnuselle (asiantuntijana) sekä talousjohtaja Pasi Virtaselle pykälissä 191 - 193. 

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätövaltaisuus.

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).