Aluehallitus, kokous 24.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 190 Pirkanmaan hyvinvointialueen suurten investointien hankeorganisaatio

9980/2023

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA, juhani.sand@pirha.fi
Pekka Erola, TUKIPALVELUJOHTAJA, pekka.erola@pirha.fi
Miia Luukko, HALLINTOPALVELUJOHTAJA, miia.luukko@pirha.fi
Vuokko Ylinen, HALLINTOJOHTAJA, vuokko.ylinen@pirha.fi

Perustelut

Tausta

Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen hankesuunnitelma on hyväksytty ja päätös investointihankkeen käynnistämisestä on tehty aluevaltuustossa 15.1.2024. Lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennus sekä Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen kokonaisuus ovat sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymässä Pirkanmaan hyvinvointialueen vuosien 2024-27 investointisuunnitelmassa. Hyvinvointialueelle on tässä vaiheessa tarpeen muodostaa hankeorganisaatio investointien toteutusvaihetta varten.

Hankeorganisaatio

Hankeorganisaation muodostamisessa tukeudutaan vahvasti hyvinvointialueen olemassa olevaan linjaorganisaatioon. Projektitoimistoon kootaan hankkeeseen tarvittavat omat ja hankittavat resurssit. Projektitoimisto perustetaan strategisen ohjauksen ja järjestämisen tehtäväalueelle. Sen alle kootaan toiminnallinen suunnittelu, tekninen suunnittelu ja rakennuttaminen sekä hankittavat rakennuttajakonsultointipalvelut. Projektitoimistoa ja projektin johtoryhmää johtaa hankejohtaja. Hankejohtaja on tarkoitus rekrytoida julkisella haulla. Teknisestä suunnittelusta ja rakennuttamisesta vastaa hyvinvointialueen kiinteistöjohtaja. Toiminnallisen suunnittelun johtaja täsmentyy myöhemmin. Projektin johtoryhmä huolehtii hankkeen valmistelusta ohjausryhmälle eli hyvinvointialueen johtoryhmälle.

Hankkeen poliittinen päätöksenteko ja ohjaus

Hankkeen poliittiseen ja strategiseen päätöksentekoon ja ohjaukseen kytkeytyvät hyvinvointialueen toimivaltaiset toimielimet. Päätöksentekoon kukin toimielin osallistuu hallintosäännössä määritellyn toimivaltansa mukaisesti. Hankkeen ohjaukseen liittyviä rooleja on asiaa valmisteltaessa arvioitu erityisesti konserni- ja toimitilajaoston ja aluehallituksen lainsäädäntöön ja hallintosääntöön perustuvien tehtävien ja vastuiden pohjalta. Konserni- ja toimitilajaosto vastaa siitä, että rakennusinvestoinnin valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Aluehallitus vastaa hankkeen kokonaisuuden, mukaan lukien toiminnallinen näkökulma, johtamisesta ja taloudesta.

Asian valmistelussa on päädytty seuraaviin vaihtoehtoisiin poliittisen ohjauksen tapoihin.

Vaihtoehto 1.: Seuranta konserni- ja toimitilajaostossa sekä aluehallituksessa näiden toimivaltuuksien mukaisesti. Mainittujen toimielinten toimintaan liittyy tilivelvollisuus ja aluehallituksella on kokonaisuudesta budjettivastuu.

Vaihtoehto 2.: Mikäli katsotaan tarpeelliseksi vahvistaa suurten investointien poliittista ohjausta tehtävän voisi järjestää perustamalla neuvottelukunta. Se olisi mahdollista perustaa ilman sääntömuutoksia aluehallituksen tai hyvinvointialuejohtajan päätöksellä. Neuvottelukunnassa olisi mahdollista saada informaatiota hankkeen etenemisestä ja käydä vapaamuotoisemmin keskusteluja keskeneräisistä asioista.

Näihin molempiin ohjaustapoihin on mahdollista liittää se, että aluehallituksessa hankeasioita käsitellään kokoonpanossa, johon kuuluisi konserni- ja toimitilajaoston puheenjohtajisto läsnäolo- ja puheoikeudella. Vahvistetut toimielinkokoonpanot nostavat osaltaan luottamushenkilöpalkkioiden määrää, mikä on huomioitava niiden talousarviosuunnittelussa.

Esityslistan liitteenä on tarkempi kuvaus esitetystä hankeorganisaatiosta.

Hankejohtajan viran perustaminen

Hankejohtajan viran perustamisesta päättää aluehallitus (hallintosääntö 37 §). Tehtävä on määräaikainen. Hankejohtajan esihenkilönä toimii konsernipalvelujohtaja. Hankejohtajan viran täyttämisestä päättää konsernipalvelujohtaja (HS 45 §). Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää viran kelpoisuusvaatimuksista ennen viran auki julistamista (HS 39 §).

Liitteenä diaesitys uudistamisohjelman organisoinnista. Oheismateriaalina selvitys soterakennushankkeen suunnittelusta ja organisoitumisesta.

Ehdotus

Esittelijä

Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

 • hyväksyä esityksen mukaisen hankeorganisaation muodostamisen uudistamisohjelman loppuvaiheen toteutusta varten,
   
 • valita hankkeen poliittisen ohjauksen tavaksi vaihtoehdon kaksi,
   
 • perustaa hankejohtajan viran 6 vuoden määräajaksi strategisen ohjauksen ja järjestämisen tehtäväalueelle.

Päätös

Palautettiin valmisteluun. 

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana tukipalvelujohtaja Pekka Erolaa ja hallintopalvelujohtaja Miia Luukkoa. 

Aluehallituksen 1. varapuheenjohtaja Hanna Laine esitti, että asia palautetaan valmisteluun.

Kannatus: Pekka Järvinen. 

Hyväksyttiin yksimielisesti. 

Valmistelija

 • Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA, juhani.sand@pirha.fi
 • Pekka Erola, TUKIPALVELUJOHTAJA, pekka.erola@pirha.fi
 • Miia Luukko, HALLINTOPALVELUJOHTAJA, miia.luukko@pirha.fi
 • Vuokko Ylinen, HALLINTOJOHTAJA, vuokko.ylinen@pirha.fi

Perustelut

Tausta

Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen hankesuunnitelma on hyväksytty ja päätös investointihankkeen käynnistämisestä on tehty aluevaltuustossa 15.1.2024. Lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennus sekä Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen kokonaisuus ovat sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymässä Pirkanmaan hyvinvointialueen vuosien 2024-27 investointisuunnitelmassa. Hyvinvointialueelle on tässä vaiheessa tarpeen muodostaa hankeorganisaatio investointien toteutusvaihetta varten.

Hankeorganisaatio

Hankeorganisaation muodostamisessa tukeudutaan vahvasti hyvinvointialueen olemassa olevaan linjaorganisaatioon. Projektitoimistoon kootaan hankkeeseen tarvittavat omat ja hankittavat resurssit. Projektitoimisto perustetaan strategisen ohjauksen ja järjestämisen tehtäväalueelle. Sen alle kootaan toiminnallinen suunnittelu, tekninen suunnittelu ja rakennuttaminen sekä hankittavat rakennuttajakonsultointipalvelut. Projektitoimistoa ja projektin johtoryhmää johtaa hankejohtaja. Projektin johtoryhmä huolehtii hankkeen asioiden valmistelusta päätöksentekoa varten ja hankkeen riskienhallinnan ja vastuullisuuden toteutumisesta mukaan lukien harmaan talouden torjunta.

Hankejohtaja on tarkoitus rekrytoida julkisella haulla. Teknisestä suunnittelusta ja rakennuttamisesta vastaa hyvinvointialueen kiinteistöjohtaja. Toiminnallisen suunnittelun johtaja täsmentyy myöhemmin.

Hankkeen poliittinen päätöksenteko ja ohjaus

Hankkeen poliittiseen ja strategiseen päätöksentekoon ja ohjaukseen kytkeytyvät hyvinvointialueen toimivaltaiset toimielimet. Päätöksentekoon kukin toimielin osallistuu hallintosäännössä määritellyn toimivaltansa mukaisesti. Hankkeen ohjaukseen liittyviä rooleja on asiaa valmisteltaessa arvioitu erityisesti konserni- ja toimitilajaoston ja aluehallituksen lainsäädäntöön ja hallintosääntöön perustuvien tehtävien ja vastuiden pohjalta. Konserni- ja toimitilajaosto vastaa siitä, että rakennusinvestoinnin valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Aluehallitus vastaa hankkeen kokonaisuuden, mukaan lukien toiminnallinen näkökulma, johtamisesta ja taloudesta.

Asian valmistelussa on päädytty seuraaviin vaihtoehtoisiin poliittisen ohjauksen tapoihin.

Vaihtoehto 1.: Seuranta konserni- ja toimitilajaostossa sekä aluehallituksessa näiden toimivaltuuksien mukaisesti. Mainittujen toimielinten toimintaan liittyy tilivelvollisuus ja aluehallituksella on kokonaisuudesta budjettivastuu.

Vaihtoehto 2.: Mikäli katsotaan tarpeelliseksi vahvistaa suurten investointien poliittista ohjausta tehtävän voisi järjestää perustamalla neuvottelukunta. Se olisi mahdollista perustaa ilman sääntömuutoksia aluehallituksen tai hyvinvointialuejohtajan päätöksellä. Neuvottelukunnassa olisi mahdollista saada informaatiota hankkeen etenemisestä ja käydä vapaamuotoisemmin keskusteluja keskeneräisistä asioista.

Vaihtoehto 3: Konserni- ja toimitilajaoston puheenjohtajat kuuluisivat jäseninä projektin johtoryhmään. Lisäksi muodostettaisiin poliittisen ja virkavalmistelun yhteensovittamisen ryhmä, jossa olisivat hallituksen puheenjohtaja ja 1. varapuheenjohtaja, konsernijaoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, hankejohtaja, hyvinvointialuejohtaja ja konsernipalvelujohtaja. Ryhmä kokoontuu noin 6-10 kertaa vuodessa, tarpeen mukaan useammin. Ryhmä kuulee tarvittaessa asiantuntijoita.

Kaikkiin ohjaustapoihin on mahdollista liittää se, että aluehallituksessa hankeasioita käsitellään kokoonpanossa, johon kuuluisi konserni- ja toimitilajaoston puheenjohtajisto läsnäolo- ja puheoikeudella. 

Hankkeen tarkempi riskienhallinta- ja valvontasuunnitelma sisältäen hankeorganisaation eri toimijoiden vastuut laaditaan vuoden 2024 aikana.

Hankejohtajan viran perustaminen

Hankejohtajan viran perustamisesta päättää aluehallitus (hallintosääntö 37 §). Tehtävä on määräaikainen. Hankejohtajan esihenkilönä toimii konsernipalvelujohtaja. Hankejohtajan viran täyttämisestä päättää konsernipalvelujohtaja (HS 45 §). Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää viran kelpoisuusvaatimuksista ennen viran auki julistamista (HS 39 §).

Liitteenä tarkempi kuvaus esitetystä hankeorganisaatiosta. Oheismateriaalina selvitys soterakennushankkeen suunnittelusta ja organisoitumisesta.

Ehdotus

Esittelijä

 • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

 • hyväksyä esityksen mukaisen hankeorganisaation muodostamisen uudistamisohjelman loppuvaiheen toteutusta varten vaihtoehdon kolme mukaisesti,
   
 • perustaa hankejohtajan viran 6 vuoden määräajaksi strategisen ohjauksen ja järjestämisen tehtäväalueelle.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue,​ kirjaamo
Postiosoite: PL 272,​ 33101 Tampere
Käyntiosoite: G-rakennus, Nivelkatu 5,​ 1. krs,​ kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin kello 9.00–14.30.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös hyvinvointialueen sähköisessä asioinnissa:
asiointi.pirha.fi (Asioi hallinnon kanssa).

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös,​ johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.
   

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.