Aluehallitus, kokous 24.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 195 Potilastietojärjestelmän käyttöönotto

15285/2024

Valmistelija

  • Pasi Lehmus, TIETOHALLINTOJOHTAJA, pasi.lehmus@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli kokouksessaan 23.10.2023 § 285 potilastietojärjestelmän hankintaa. Tuolloin hankinnan kokonaiskustannusten arvioitiin olevan Pirkanmaan hyvinvointialueen osalta neljän vuoden sopimuskaudella enintään 80 miljoonaa euroa. Kustannusarvio sisälsi käyttöönottoprojektin sekä palvelumaksut ohjelmiston, alustan ja tukipalvelujen osalta. Todettiin, että Istekiltä palveluna hankittavan potilastietojärjestelmän kustannukset katetaan käyttömenoista.

Istekki Oy valtuutettiin julkaisemaan hankinnasta tarjouspyynnön Istekin ollessa hankintayksikkö. Istekki teki hankintapäätöksen 3.4.2024 ja päätös tuli lainvoimaiseksi 18.4.2024. Potilastietojärjestelmäksi valittiin CGI:n toimittama OMNI360-järjestelmä. CGI:n jättämä tarjous voitti sekä laadullisen että kustannuksiin perustuvan vertailun. Laadun osuus vertailussa oli 60 % ja hinnan 40 %. Laadullisessa vertailussa tarjoukset olivat hyvin samaa tasoa, mutta kokonaiskustannuksiltaan CGI oli selvästi edullisempi. Käyttäjät osallistuivat tiiviisti sekä tarjouspyynnön toiminnallisten vaatimusten määrittelyyn että tarjottujen järjestelmien käytettävyyden arviointiin.

Käyttöönottoprojektin kesto on kaksi vuotta projektin käynnistymisestä siten, että tuotannollinen käyttöönotto on viimeistään 31.8.2026. Perusterveydenhuollon osalta kaikki käyttäjät on siirretty uuden järjestelmän piiriin vuoden 2025 loppuun mennessä.

Hankinnan kokonaiskustannukset ovat Pirkanmaan hyvinvointialueen osalta neljän vuoden sopimuskaudella noin 70,5 miljoonaa euroa. Tästä käyttöönottoprojektin kustannukset ovat noin 23,4 miljoonaa euroa ja jatkuvan palvelun (4 v) kustannukset noin 47,1 miljoonaa euroa.

Potilastietojärjestelmän käyttöönottoon liittyvä Pirkanmaan hyvinvointialueen ja Istekin välinen projektisopimus on liitteenä. Oheismateriaalina hankesuunnitelma (salassa pidettävä, julkisuuslaki 24 § 1 mom. 20-kohta, liikesalaisuus) sekä diaesitys.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • hyväksyä potilastietojärjestelmän käyttöönottoon liittyvän Pirkanmaan hyvinvointialueen ja Istekin välisen projektisopimuksen. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin tietohallintojohtaja Pasi Lehmusta asiantuntijana.

Tiedoksi

Pasi Lehmus, Aki Jokinen, Juha Eerola

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue,​ kirjaamo
Postiosoite: PL 272,​ 33101 Tampere
Käyntiosoite: G-rakennus, Nivelkatu 5,​ 1. krs,​ kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin kello 9.00–14.30.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös hyvinvointialueen sähköisessä asioinnissa:
asiointi.pirha.fi (Asioi hallinnon kanssa).

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös,​ johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.
     

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.