Aluehallitus, kokous 20.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 328 Pirkanmaan hyvinvointialueen omavalvontaohjelman päivitys vuodelle 2024

574/2022

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kirsi Sario, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, kirsi.sario@pirha.fi
Miia Luukko, HALLINTOPALVELUJOHTAJA, miia.luukko@pirha.fi

Perustelut

Hyvinvointialueen omavalvontaohjelmasta säädetään laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2022). Hyvinvointialueen on varmistettava omavalvonnalla tehtäviensä lainmukainen hoitaminen ja tekemiensä sopimusten noudattaminen. Omavalvonnalla on erityisesti varmistettava palvelujen saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus ja laatu sekä asiakkaiden yhdenvertaisuus. Tehtävien ja palvelujen omavalvonta on toteutettava osana niiden järjestämistä ja tuottamista. 

Hyvinvointialueen on laadittava vastuulleen kuuluvista tehtävistä ja palveluista omavalvontaohjelma. Siinä on todettava miten sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen toteutumista, turvallisuutta ja laatua sekä yhdenvertaisuutta seurataan ja miten havaitut puutteellisuudet korjataan.  

Omavalvonta on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen kuuluvaa ennakoivaa, toiminnanaikaista ja jälkikäteistä laadun- ja riskienhallintaa sekä jatkuvuuden varmistamista, jolla osaltaan turvataan asiakas- ja potilasturvallisuuden toteutuminen. 

Omavalvontaohjelma sekä omavalvontaohjelman toteutumisen seurantaan perustuvat havainnot ja niiden perusteella tehtävät toimenpiteet on julkaistava julkisessa tietoverkossa. 

Pirkanmaan hyvinvointialueen omavalvontaohjelmaa on valmisteltu vuoden 2022 aikana. Omavalvontaa tehdään kolmella tasolla: 

 • Työntekijän omavalvonta: jokaisen työntekijän lakisääteinen tehtävä ja eettinen velvollisuus on toimia turvallisesti; sisältää velvollisuuden ilmoittaa huolista. 

 • Palveluntuottajan omavalvonta: lakisääteinen velvollisuus laatia omavalvontasuunnitelma ja toimia tosiasiallisesti sen mukaisesti sekä valvoa myös alihankintana tilattua tuotantoa. 

 • Palvelun järjestäjän vastuuseen kuuluva (oma)valvonta: oman tuotannon omavalvonta sekä muun tuotannon asianmukainen hankinta että tehdyn hankinnan seuranta. Järjestäjän omavalvontaan sisältyy lisäksi järjestämisvastuun toteutumisen osoittaminen valvontaviranomaiselle.  

Omavalvontaa toteutetaan omavalvontaohjelmien periaatteiden mukaisesti. Ohjelmat on tehty palveluntuottajalle (luku 5) palvelun laadun ja turvallisuuden näkökulmasta ja palvelunjärjestäjälle (luku 4) järjestämisvastuun toteuttamisen sekä ohjauksen ja valvonnan näkökulmasta. Omavalvontaohjelmat kootaan Pirkanmaan hyvinvointialueella yhteen tässä asiakirjassa.  

Omavalvontaohjelman liitteinä ovat Pirkanmaan pelastustoimen palvelutasopäätös vuosille 2022-2023, sosiaali- ja terveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2023-2024 sekä suunnitelma asiakas- ja potilasturvallisuudesta sekä laadunhallinnasta vuosille 2023-2025. 

Omavalvontaohjelman valmistelussa on huomioitu erityisesti sosiaali- ja terveysministeriön (STM) antamat valtakunnalliset tavoitteet sosiaali- ja terveydenhuollolle vuosiksi 2023-2026 ja STM:n asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja toimeenpanosuunnitelma vuosille 2022-2026. 

Omavalvontaohjelma päivitetään viimeistään sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalain tullessa voimaan vuonna 2024. 

Ehdotus

Esittelijä

Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää 

 • esittää aluevaltuustolle että aluevaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Pirkanmaan hyvinvointialueen omavalvontaohjelman 2023-2025 ja

 • valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan tekemään tarvittaessa vähäisiä tai teknisiä muutoksia asiakirjaan ennen aluevaltuuston käsittelyä. 

Aluehallitus päättää, että omavalvontaohjelmaa noudatetaan hyvinvointialueella 1.1.2023 alkaen.  

Päätös

Aluehallitus päätti

 • esittää aluevaltuustolle että aluevaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Pirkanmaan hyvinvointialueen omavalvontaohjelman 2023-2025 ja

 • valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan tekemään tarvittaessa vähäisiä tai teknisiä muutoksia asiakirjaan ennen aluevaltuuston käsittelyä. 

Aluehallitus päättää, että omavalvontaohjelmaa noudatetaan hyvinvointialueella 1.1.2023 alkaen.  

Kokouskäsittely

Esittelijä teki muutoksen esittelytekstiin: "Omavalvontaohjelma päivitetään sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalain tullessa voimaan vuonna 2024." Muutetaan kuulumaan: "Omavalvontaohjelma päivitetään viimeistään sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalain tullessa voimaan vuonna 2024."

Perustelut

Asian esittelyteksti on aluehallituksen käsittelyssä 19.12.2022 § 326.

Pirkanmaan hyvinvointialueen omavalvontaohjelma 2023-2025 on liitteenä. Omavalvontaohjelman liitteinä ovat Pirkanmaan pelastustoimen palvelutasopäätös vuosille 2022-2023 (erillinen liite), sosiaali- ja terveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2023- 2024 sekä suunnitelma asiakas- ja potilasturvallisuudesta sekä laadunhallinnasta vuosille 2023-2025. 

Ehdotus

Aluehallituksen ehdotus:

aluevaltuusto päättää

 • hyväksyä liitteenä olevan Pirkanmaan hyvinvointialueen omavalvontaohjelman 2023-2025.

Päätös

Aluevaltuusto päätti

 • hyväksyä liitteenä olevan Pirkanmaan hyvinvointialueen omavalvontaohjelman 2023-2025.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja totesi, että aluehallituksen päätösehdotus on tullut aluevaltuuston päätökseksi.

Valtuutettu Milka Hanhela teki seuraavan toivomusponnen. "Aluevaltuusto edellyttää, että Pirkanmaan hyvinvointialue pyrkii korjaamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnan henkilöstövajauksen ja rekrytoimaan riittävän määrän valvonta-asiantuntijoita, jotta sosiaali- ja terveyspalveluiden valvonnan resurssit saadaan vastaamaan valvontasuunnitelman linjauksia vuosille 2023-2024." 

Valtuutettu Tiina Wesslin kannatti toivomuspontta.

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannattettu toivomusponnen hyväksymistä koskeva esitys, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen. Ne jotka kannattavat toivomusponnen hyväksymistä äänestävät JAA, ja ne jotka kannattavat toivomusponnen hylkäämistä, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 16 JAA-ääntä ja 63 EI-ääntä. Puheenjohtajaja totesi, että aluevaltuusto on äänin 63 - 16 hylännyt Hanhelan toivomusponnen. 

Merkittiin, että valtuutettu Arja Laitinen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana ennen äänestystä, tilalle saapui varavaltuutettu Lotta Hamari. Valtuuston vahvuus 79 valtuutettua.

Äänestystulokset

 • Jaa 16 kpl 20%

  Tiina Wesslin, Milka Hanhela, Anna Kontula, Kukka Kunnari, Minna Minkkinen, Jouni Sirén, Iiris Suomela, Anne Nyman, Sinikka Torkkola, Jaakko Mustakallio, Leena Saarela, Julia Sangervo, Iina Hänninen, Olga Haapa-aho, Mikko Aaltonen, Perttu Jussila

 • Ei 63 kpl 80%

  Atanas Aleksovski, Erja Pelkonen, Kalervo Kummola, Klaus Myllymäki, Riitta Ollila, Sami Kymäläinen, Riitta Kuismanen, Lassi Kaleva, Ilmari Nurminen, Marko Jarva, Tuula Petäkoski-Hult, Sirpa Repo, Antti Ivanoff, Aila Dündar-Järvinen, Mauri Jussila, Sirpa Pursiainen, Lotta Hamari, Jari Kinnunen, Veijo Niemi, Juho Ojares, Kaija Holli, Kirsi Kaivonen, Sirja Kaartinen, Linda Lähdeniemi, Anneli Taina, Johanna Loukaskorpi, Hanna Holma, Katariina Pylsy, Ulla Kampman, Miia Kinnari, Mauri Heiska, Minna Sarvijärvi, Jari Andersson, Miko Bergbom, Erkki Paloniemi, Kari-Matti Hiltunen, Touko Sikala, Leena Mankkinen, Jenni Jokinen, Jori-Pekka Träskbäck, Hanna Laine, Joakim Vigelius, Kauko Turunen, Ida Leino, Veikko Vallin, Lauri Lyly, Kari Virtanen, Anitta Korpio, Petra Schulze-Steinen, Sofia Vikman, Ilkka Sasi, Pekka Järvinen, Markku Virkamäki, Tarja Jokinen, Reijo Koskela, Karoliina Kähönen, Anna-Kaisa Ikonen, Aleksi Jäntti, Joni Kumlander, Leena Kostiainen, Arto Lampinen, Sari Tanus, Taru Tolvanen

Valmistelija

 • Kirsi Sario, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, kirsi.sario@pirha.fi

Perustelut

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta 741/2023 tulee voimaan 1.1.2024. Laissa säädetään tarkemmin hyvinvointialueen omavalvonnasta. 

Palvelunjärjestäjän ja useammassa kuin yhdessä palveluyksikössä palveluja antavan palveluntuottajan on laadittava vastuulleen kuuluvista tehtävistä ja palveluista omavalvontaohjelma sähköisesti ja julkaistava se julkisessa tietoverkossa.

Omavalvontaohjelmassa on todettava, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toteutumista, turvallisuutta ja laatua sekä asiakkaiden ja potilaiden palvelujen yhdenvertaisuuden toteutumista seurataan ja miten havaitut puutteellisuudet korjataan. Ohjelman osana on Pirkanmaan hyvinvointialueen lääkehoitosuunnitelma. 

Valvontalain voimaantulon myötä omavalvontavelvoite sekä palveluntuottajan ja henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus koskevat niin sosiaali- kuin terveydenhuollon palveluja.

Omavalvontaohjelman toteutumista on seurattava palveluja saavilta asiakkailta ja potilailta, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä palveluyksikön henkilöstöltä säännöllisesti kerättävän palautteen perusteella.

Lisäksi omavalvontaohjelman toteutumisen seurantaan perustuvat havainnot ja niiden perusteella tehtävät toimenpiteet on julkaistava julkisessa tietoverkossa. Pirkanmaan hyvinvointialue julkaisee ne kotisivuillaan.

Edellä mainittujen muutosten vuoksi Pirkanmaan hyvinvointialueen omavalvontaohjelma on tarpeen päivittää. 

Omavalvontaohjelman rakenne muuttuu seuraavasti:

 • liite 1. Pirkanmaan hyvinvointialueen pelastuspalvelujen omavalvontaohjelma 2024-2025, jossa on viittaus palvelutasopäätöksiin
 • liite 2. Pirkanmaan hyvinvointialueen lääkehoitosuunnitelma vuosille 2024-2025 (lääkehoitosuunnitelman hyväksyy vastaava johtajaylilääkäri ja vastaava hoitotyön johtaja)


Lisäksi omavalvontaohjelman toteutumista seurataan muun muassa seuraavilla mittareilla:

 • ensihoidon tavoittamisaikojen toteutuma
 • pelastustoiminnan toimintavalmiusajan mediaanit sisältäen 1. yksikön toimintavalmiusaika ja pelastustoiminnan toimintavalmiusaika
 • onnettomuuden ehkäisyssä turvallisuusviestinällä tavoitetut ja valvontakäyntien lukumäärä
 • hoitoon pääsyn tavoiteaikojen toteutumisen seuranta
 • vaaratapahtumailmoitusten käsittelyaikojen muutos
 • asiakaskyselyjen tulokset
 • sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvontasuunnitelman toteutuminen


Liitteenä omavalvontaohjelma sekä diaesitys omavalvontaohjelman päivityksestä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että

 • se hyväksyy Pirkanmaan hyvinvointialueen omavalvontaohjelman päivityksen vuodelle 2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Pekka Erola poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).