Aluehallitus, kokous 19.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 331 Pirkanmaan hyvinvointialueen palvelusetelisääntökirjat

705/2022

Valmistelija

 • Paula Paavilainen, Johtaja, paula.paavilainen@pirha.fi
 • Anniina Tirronen, Hankintajohtaja, Anniina.Tirronen@pirha.fi
 • Leila Haakana, Hankintapäällikkö, Leila.Haakana@pirha.fi

Perustelut

Hyvinvointialue päättää ne sosiaali- ja terveyspalvelut, joiden järjestämisessä se käyttää palveluseteliä hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 9 §:n 1 momentin mukaisesti.

Hyvinvointialueen tulee hyväksyä ne yksityiset palvelujen tuottajat, joiden palvelujen maksamiseen asiakas voi käyttää hyvinvointialueen myöntämää palveluseteliä.

Hyvinvointialueen on pidettävä luetteloa hyväksymistään palvelujen tuottajista. Tiedot palvelujen tuottajista, näiden tuottamista palveluista ja niiden hinnoista tulee olla julkisesti saatavilla internetissä ja muulla soveltuvalla tavalla. Tarkempia säännöksiä julkistettavista tiedoista voidaan antaa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

Hyvinvointialueen tulee peruuttaa palvelujen tuottajan hyväksyminen ja poistaa palvelujen tuottaja luettelosta, jos hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät enää täyty tai palvelujen tuottaja pyytää hyväksymisen peruuttamista.

Pirkanmaan kunnissa ja sairaanhoitopiirissä on käytössä useissa eri sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa palveluseteli. Palveluseteleihin on laadittu palvelukohtaiset sääntökirjat, yhteensä 15 kappaletta (liitteenä). Pirkanmaan hyvinvointialue käyttää palveluseteliä yhtenä palvelujen järjestämisen tapana oman toiminnan ja ostopalvelujen rinnalla. Palvelusetelin myöntäminen edellyttää aina palvelutarpeen arviointia.

Hyvinvointialueelle on yhtenäistetty palvelusetelin sääntökirjoja, mutta vähäisen valmisteluajan vuoksi yhtenäistäminen jatkuu vielä vuoden 2023 aikana. Palvelusetelien sääntökirjojen rakenne on seuraava: yleinen osio, palvelukohtainen osio ja hintaliite. Vammaispalveluiden osalta palveluseteleitä otetaan käyttöön vain henkilökohtaisen avun palvelussa. Vammaispalveluiden palvelusetelien sääntökirjoja muilta osin työstetään yhdessä palvelulinjan asiantuntijoiden kanssa vuoden 2023 aikana. Ikääntyneiden yhteisöllinen asuminen (ent. palveluasuminen) työstetään vuonna 2023 muuttuneen lainsäädännön mukaiseksi.

Palvelusetelien hallinnoinnissa käytetään seuraavia sähköisiä järjestelmiä: PSOP, Vaana, Effector. Lisäksi käytössä on asiakaskohtaisia palvelupäätöksiä. Tarkoitus on vähentää käytettävien sähköisten järjestelmien määrää, mutta ei vielä vuodenvaihteesta.

Palvelusetelien sääntökirjat otetaan käyttöön seuraavissa palveluissa: erikoissairaanhoito, vastaanottotoiminnan konsultaatio- ja tutkimuspalvelut, erityisasumispalvelut, henkilökohtainen apu, ikääntyneiden ympärivuorokautinen asuminen, jalkojenhoitopalvelu, koululaisen näöntutkimus, lapsiperheiden kotipalvelu, lapsiperheiden neuvonta- ja terapiapalvelut, lääkinnällinen kuntoutus, lääkkeiden koneellinen annosjakelupalvelu, mielenterveys- ja päihdepalvelut, omaishoidon tuen vapaat, suun terveydenhuolto (31.8.2023 asti, osa kunnista) ja tilapäinen kotihoito. Ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen (ent. palveluasuminen) sääntökirja työstetään vuonna 2023 muuttuvan lainsäädännön vuoksi. Jatkossa järjestettävä palvelu on yhteisöllistä asumista.

Siirtymäaikaa tarvitaan kahdesta kolmeen kuukauteen uusien palvelusetelien myöntämiseen arviointeineen, mutta prosessi saatetaan toimintavalmiuteen heti vuodenvaihteesta. 

Muutokset nykyisiin sääntökirjoihin nähden ja palvelusetelin arvon muutos palveluntuottajille on kuvattu diasarjassa, diat 10 ja 11. Palvelusetelien euromääräinen arvo on lisätty dialle 12.

Ehdotus

Esittelijä

 • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

 • hyväksyä liitteiden 1-15 mukaiset palvelusetelien sääntökirjat noudatettavaksi Pirkanmaan hyvinvointialueella 1.1.2023 lukien, 
   
 • että suun terveydenhuollon palvelusetelin sääntökirja on voimassa vain 31.8.2023 saakka ja koskee Nokian kaupungin ja Pirkkalan kunnan aluetta,
   
 • että palvelulinjajohtajat ja hankintajohtaja voivat hyväksyä palvelusetelituottajat palvelusetelin sääntökirjassa määriteltyjen ehtojen ja tuottajan hakemuksen perusteella ja
   
 • että hankintajohtaja voi tehdä vähäisiä tai teknisiä muutoksia palvelusetelien sääntökirjoihin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijoina § 331 aikana hankintajohtaja Anniina Tirrosta ja sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmasta, jotka poistuivat ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Anniina Tirronen, Leila Haakana, Päivi Juurinen, Virva Palomäki, Eeva Torppa-Saarinen, Juha Kinnunen, Päivi Tryyki, Titta Pelttari, toimialuejohtajat (sote), palveluntuottajat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue,​ kirjaamo

Postiosoite: PL 272,​ 33101 Tampere

Käyntiosoite: Biokatu 12,​ 3. krs,​ kirjaamo

Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 -​ 14.30.

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös,​ johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.